۳:۴۷ چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » کارشناسی ارشد » جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۵

Rightman.ir

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه‌های دانشجویان دورهکارشناسی ارشد،که در سال‌های مجاز (حداکثر دو سال از زمان آغاز دوره) تحصیل می‌کنند، مطابق جدول ۳ به برگزیدگان اعطا می‌شود:

 

جدول ۳: جایزه‌های دانشجویان دورهکارشناسی ارشد

نوع جایزه ردیف تسهیلات سقف اعتبار توضیحات
آموزش ۱ـ۱ اعتبار آموزش‌یاری ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)
۱ـ۲ اعتبار توان‌مندی آموزشی ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
پژوهش ۲ـ۱ اعتبار پژوهش‌یاری ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)
۲ـ۲ اعتبار ارتباطات علمی ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
۲ـ۳ اعتبار اجرای پایان‌نامه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (گروه‌های فنی و علوم پایه)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایرگروه‌ها)

در سال تحصیلی مشمولیت
۲ـ۴ اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال دوبار (در سال مشمولیت)
۲ـ۵ مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یک‌بار (در سال مشمولیت)
۲ـ۶ اعتبار هسته پژوهشی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
۲-۷ اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
فنّاوری ۳ـ۱ اعتبار فن‌یاری ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)
۳ـ۲ اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال تحصیلی مشمولیت
۳ـ۳ اعتبار هسته فنّاوری وکارآفرینی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال مشمولیت
فرهنگ ۴ـ۱ راتبه دانشجویی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (مجرد)

۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازای ۱۰ ساعت کار ماهانه (به مدت نُه ماه)
۴-۲ بیمه اشتغال بر اساس حقوق پایه سازمان تأمین اجتماعی در مدت برخورداری از اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری
۴-۳ بیمه تکمیلی مطابق مقررات بنیاد فرد باید دارای بیمه پایه باشد.
۴-۴ هدیه ازدواج ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال مشمولیت
۴-۵ ودیعه اجاره مسکن ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (تهران)

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال مشمولیتو تصفیه‌حساب در زمان دانش‌آموختگی
۴-۶ برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (داخلی)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (خارجی)

در سال مشمولیت

تبصره ۱۱: اعتبار «آموزش‌یاری» شامل‌کارمزد دستیاری آموزشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره ۱۲: اعتبار «توان‌مندی آموزشی» برای شرکت دانشجو در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبته مالی است.

تبصره ۱۳: اعتبار «پژوهش‌یاری» شامل کارمزد دستیاری پژوهشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره ۱۴: اعتبار «ارتباطات علمی» شامل: «کمک‌هزینه اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی»، «کمک‌هزینه عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی»» ، «کمک‌هزینه عضویت در و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی» و «تسهیلات خرید کتاب‌های علمی» است که بر اساس مدارک مثبته مالیِ هر یک قابل تصفیه است.

تبصره ۱۵: اعتبار «اجرای پایان‌نامه»، منوط به تصویب طرح پیشنهادی پایان‌نامه دانشجو در مؤسسه متبوع است که یک‌بار در این مقطع و در دو قسط به وی پرداخت می‌شود.

تبصره ۱۶: اعتبار «شرکت در مجامع علمی داخلی» به منظور شرکت دانشجو درکنفرانس‌ها (همراه با ارائه مقاله) وکارگاه‌های علمی درون‌کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی اعطا می‌شود‌که برای هر دانشجو دوبار در سال و با تأیید استاد راهنما، ارائه گواهی نام‌نویسی در مجمع و نیز اسناد مثبته مالی قابل پرداخت است.

تبصره ۱۷: «مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی» به منظور شرکت دانشجو درکنفرانس‌های علمی خارج ازکشور (همراه با ارائه مقاله) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی، یک‌بار در سال و بر اساس تأیید استاد راهنما واسناد مثبته نام‌نویسی در مجمع قابل پرداخت است. مجوّز مذکور علاوه بر کنفرانس‌های علمی، به منظور شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی خارج ازکشور با دعوت‌نامه مجمع و تأیید مؤسسه متبوع نیز صادر می‌شود.

تبصره ۱۸: اعتبار «هسته پژوهشی» به منظور تشکیل «گروه پژوهشیِ دانشجویی» مطابق مقررات مؤسسه به‌گروهی‌که دست‌کم یکی از اعضای گروه، دانشجوی مشمول آیین‌نامه باشد، تعلق می‌یابد. این اعتبار پس از دریافت مدارک مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت می‌شود.

تبصره ۱۹: « اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی» به منظور بهره‌مندی دانشجو از امکانات «شبکه آزمایشگاهی فنّاوری‌های راهبردی» اعطا می‌شود. دست‌کم ۶۰ درصد هزینه هر بار بهره‌مندی دانشجو از شبکه، تا سقف مذکور در جدول ۳، قابل پرداخت است.

تبصره ۲۰: اعتبار «فن‌یاری» شامل کارمزد دستیاری فنّاوری دانشجو در شرکت دانش‌بنیان یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد فن‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره ۲۱: اعتبار «توان‌مندی‌کارآفرینی»، برای شرکت دانشجو در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی کار و کسب، تجاری‌سازی، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینه نوآوری و کارآفرینی است. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبته مالی است.

تبصره ۲۲: اعتبار «هسته فنّاوری وکارآفرینی» به منظور ایجاد شرکتی نوپای دانش‌بنیان (شرکت زایشی از مؤسسه متبوع) است‌که یکی از اعضای هیئت‌مدیره آن، دانشجوی مشمول آیین‌نامه باشد. این اعتبار پس از دریافت مدارک مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت می‌شود.

تبصره ۲۳: دانشجو مجاز است از بین سه اعتبار «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» و «فن‌یاری» فقط از یکی و از بین دو اعتبار «هسته پژوهشی» و «هسته فنّاوری وکارآفرینی» نیز فقط از یکی بهره‌مند شود.

تبصره ۲۴: در صورت بهره‌مندی دانشجو از اعتبار «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» یا «فن‌یاری»، بیمه اشتغال (بازنشستگی) نیز در مدّت بهره‌مندی دانشجو از این جایزه‌ها به او تعلق می‌یابد. شرط استفاده از این بیمه آن است که دانشجو دارای بیمه دیگری نباشد که از فرایند مزدبگیری ناشی شده باشد. ۷۳ درصد حق بیمه اشتغال از سوی بنیاد ملّی و ۲۷ درصد آن از محل جایزه اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره ۲۵: «راتبه دانشجویی» شامل کمک‌هزینه معیشتی است‌که در قبال ماهانه ۱۰ ساعت کار دانشجویی در مؤسسه متبوع به مدّت ن‍ُه‌ماه (دو نیم‌سال تحصیلی) به وی تعلق می‌یابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» یا «فن‌یاری» باشد، این راتبه به او تعلق نمی‌یابد.

تبصره ۲۶: «بیمه تکمیلی» شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی،‌که در تعهد بیمه‌گر پایه نبوده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بیمه به مدت یک‌سال (از زمان مشمولیت دانشجو) به مشمولان جایزه تعلق می‌یابد و برای استفاده از آن، دانشجو باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایه باشد. ۷۰ درصد مبلغ حق بیمه تکمیلی از سوی بنیاد ملّی و ۳۰ درصد آن از محل جایزه اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره ۲۷: «هدیه ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنه تشکیل خانواده اعطا می‌شود و منوط به ارائه اسناد مثبته مبنی بر ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست.

تبصره ۲۸: «ودیعه اجاره مسکن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجوییِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالیِ مورد تأیید بنیاد ملّی و صرفاً به دانشجویان متأهل و منوط به ارائه مدارک مربوط به اجاره مسکن، اعطا می‌شود.

تبصره ۲۹: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمرکز از طریق معاونت فرهنگی بنیاد ملّی هزینه می‌شود.

لینک خبر

منبع: بنیاد ملی نخبگان

اخبار مرتبط : 

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر سال تحصیلی ۹۶-۹۵ شیوه نامه اعطا

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر دکتری سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر کارشناسی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه، به پست بنیاد ملی نخبگان آیین نامه ها و لینک های مهم در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir