۲۰:۵۷ جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » scholarship » بورسیه تحصیلی ژاپن دکتری بورس دانشگاه Kochi

Rightman.ir

بورسیه تحصیلی ژاپن دکتری بورس دانشگاه Kochi

بورسیه تحصیلی ژاپن دکتری بورس دانشگاه Kochi

Special Scholarship Program

* Special Scholarship Program (SSP) is only for doctoral candidates and project-based. (Project list is here)

* We do NOT accept any application by e-mail.

* Contact with the professors should be restricted to the inquiries about the projects.

For further inquiries, please contact International Relations Division. (Please find the contact information below)

* To complete the scholarship program and acquire a doctoral degree, publication of 2 or more high level reviewed papers is required within 3 years.

* We do not have any brochures for SSP. You can find all necessary information and download application form from this web site.

Application Guideline for Special Scholarship Program (SSP)

۱٫ PROGRAM OF STUDY

Doctoral Program (3 years)

Department of Engineering, Graduate School of Engineering

۲٫ MEDIUM OF STUDY

English

۳٫ NUMBER OF STUDENTS TO BE ADMITTED

No more than 3 SSP students can be enrolled concurrently for each project leader. See the SSP project list for details of which projects currently have places available for SSP students.

۴٫ ENROLLMENT TIME

April/October

۵٫ SCHOLARSHIP TERM

One year

*The term will be extended for increments of one year up to a total of three years, unless the university terminates the SSP student status for any of the reasons stated in paragraph 13 below, Termination of SSP Student Status.

۶٫ OBLIGATIONS

(۱) The SSP student must work 50 hours per month for a specific research project at the university.

(۲) The SSP student must report his/her study and research achievements to the dean of the Graduate School of Engineering at the end of each semester. The submitted report will be evaluated by the dean of the Graduate School of Engineering.

۷٫ BENEFITS

(۱)Exemption from 30,000 yen entrance examination fee, 300,000 yen enrollment fee and 535,800 yen/year tuition fee

(۲)To support living expenses, 150,000 yen/month is paid for research project work.

(۳)۱۵۰,۰۰۰ yen is provided for travel and initial living costs. (given only to international applicants who are living outside Japan, and who have, or have the intention to acquire, “Student” status of Japanese residence at the time of entry into Japan)

۸٫ ELIGIBILITY Applicants are required to meet all of the following conditions

(۱)To have or to be scheduled to acquire a master’s degree before the KUT enrollment date

(۲) To be 35 years old or under at the time of enrollment

(۳) To have an excellent academic record and strong bachelor’s and master’s degrees from reputable universities

(۴) To have the intention, adequate knowledge and research skill to work in one of the designated research projects

(۵) To have high English proficiency

۹٫ APPLICATION PROCESS

(۱) Choose one or two research project(s) from the SSP Research Project List

(۲) Complete and submit all required documents by post

*Please refer to List for SSP Application Documents

۱۰٫ ADMISSION DECISION

The submitted documents will be carefully examined in the course of the first screening. Only applicants who are successful in that screening will then be examined in such forms as an interview, an English written exam, an academic achievement written exam in the specialized field required for the conduct of the selected research project, etc. The interview and other formalities will be held at a place that will be appointed separately (The examination for the foreign applicants will be conducted hopefully in their country. However, the examination for the applicants residing in Japan will be conducted at Kochi University of Technology (KUT)).

۱۱٫ ADMISSION SCHEDULE

April 2017 Enrollment: (The Second Deadline)

Application Deadline Notification of Primary Screening Result Secondary Screening Notification of Admission Decision Registration Deadline
*September 16, 2016 End of November, 2016
(To be notified individually)
To be scheduled individually after due consultation End of December, 2016
(To be notified individually)
*January 13, 2017

*note : All the required documents must arrive at KUT by each deadline.

October 2017 Enrollment: (The First Deadline)

Application Deadline Notification of Primary Screening Result Secondary Screening Notification of Admission Decision Registration Deadline
*September 16, 2016 End of November, 2016
(To be notified individually)
To be scheduled individually after due consultation End of December, 2016
(To be notified individually)
*January 13, 2017

*note : All the required documents must arrive at KUT by each deadline.

October 2017 Enrollment: (The Second Deadline)

Application Deadline Notification of Primary Screening Result Secondary Screening Notification of Admission Decision Registration Period/Deadline
*March 17, 2017 End of May, 2017
(To be notified individually)
To be scheduled individually after due consultation End of June, 2017
(To be notified individually)
*July 14, 2017

*note : All the required documents must arrive at KUT by each deadline.

SSP Research Project List

Research Field Project Leader Past Doctral Students Project Name(PDF) Required Skills
Material and Life Systems Engineering (Kami campus)
Basic Molecular Biology Prof.Takeshi OHAMA Past Doctral Students Molecular Genetics of RNA Interference and Epigenetic Gene Silencing in A Unicellular Green Alga Chlamydomonas -Molecular Genetics Available
Applied Molecular Cellular Genetics Development of an Efficient Hydrocarbon Producing Algae by Genetic Modification of the Genome -Molecular Genetics
-Biochemistry
Organic Synthetic Chemistry, Heterocyclic Chemistry, Nitro Chemistry Prof. Nagatoshi NISHIWAKI Past Doctral Students Development of Novel Methods for Polyfunctionalized Compounds Using Nitro Systems -Fundamental Organic Chemistry
-Spectral Analyses (1H NMK, 13C NMR, IR, MS)
-Fundamental Experimental Manipulations
Available
Theoretical Physics, Quantum Engineering Prof. Taksu CHEON Past Doctral Students Foundation of Quantum Technology -College level mathematics
-Programming Skill
Available
Semiconductor materials and device physics, Flexible Devices, Transparent Electronics. Flat Panel Displays Prof. Mamoru FURUTA Past Doctral Students High Mobility and Highly Reliable Thin-Film Transistors (TFTs) for Next-Generation Flat-Panel Displays (FPDs). -Semiconductor materials and device physics,
-material evaluation techniques, vacuum system,
-material processing techniques (Photolithography, PVDs, and CVDs),
-device physics and electrical properties evaluations.
Available after October 2018 enrollment
Polymerization Catalysts and Polymer chemistry Prof. Ryuichi SUGIMOTO Past Doctral Students Design of Chiral Molecular Catalysts and the Development of Precision Polymerization Processes Using Them. -Fundamental Organic Chemistry
-Spectral Analyses (1H, 13C NMR, IR, MS)
-Fundamental Experimental Manipulations
Available after October 2019 enrollment
Synthetic Organic Chemistry Prof. Kazuya KOBIRO Past Doctral Students Synthesis and Application of Mesoporous Oxide Nanoparticles Using Supercritical Fluids -Knowledge of synthetic organic chemistry and inorganic chemistry.
-Skills to operate XRD, SEM, and TEM.
Available after April 2018 enrollment
Nanostructure, electron microscopy Prof. Hideo KOHNO Fabrication and TEM Characterization of New Nanostructures -materials science, crystallography, vacuum system, electron microscopy
-English speaking and writing
-programming and data analysis on Linux, and glass work
Available
Molecular Developmental Biology Prof. Yusuke KAMACHI Molecular analysis of gene regulatory networks during the embryonic development of zebrafish -A solid understanding of molecular and cellular biology
-An understanding of developmental biology (preferred)
-General molecular biology skills
Available
Nano-meter scale fabrication
Ion beam technology
Material science
Assoc. Prof. Sadao MOMOTA Past Doctral Students Micro-Nano Manufacturing and Modification of Materials by Use of Highly-Charged Ion Beams -Dynamics,
-Electromagnetics,
-Material Science
Available
Photochemistry,
Coordination Chemistry,
Analytical Chemistry
Assist. Prof. Akitaka ITO Development of Novel Light-Absorbing and Emitting Materials Based on Molecular/Supramolecular Systems -Photochemistry and coordination chemistry
-Fundamental experimental manipulations
-Operating absorption/emission spectrometers and pulsed laser
Available
Nanomaterial chemistry
Physical chemistry
Polymer chemistry
Assist. Prof. Masataka OHTANI Design and Development of Functional Nanomaterials -Knowledge and skills for synthetic chemistry based on organic, inorganic, and polymer chemistry
-Basic knowledge of, and skills for, operating TEM, SEM, and XRD to analyze the structure of nanomaterials
-Fundamental knowledge of electrochemistry and photochemistry
Available
Intelligent Mechanical Systems Engineering (Kami campus)
Dynamics of Liquid Crystal Prof. Shigeomi CHONO Past Doctral Students Development of Liquid Crystalline Microactuators -Fluid Dynamics,
-Applied Physics
Available
Prof. Tomohiro TSUJI Past Doctral Students
Control Theory, Intelligent Robotics Prof. Shuoyu WANG Past Doctral Students Development of A Novel Walking Training Machine -Control Theory (Robust,Adaptive)
-Robotics(Dynamics,Intelligence)
-Programming Skill(VC++,Java)
Available
Mechanical Control System Engineering, Robotics Prof. Koichi OKA Past Doctral Students Advanced Mechatronics (Magnetic Suspension System, Mechanical Control System, Robotics) -Control Theory,
-Dynamical Analysis,
-Electromagnetics
Available after October 2017 enrollment
Thin film Fabrication Semiconductor Device Fabrication Reaction Engineering Electrical Engineering Chemical Engineering Physical Chemistry Fluid Dynamics Quantum Mechanics Assoc. Prof. Toshiyuki KAWAHARAMURA Development of Functional Thin Film Fabrication Techniques Using Mist Droplets for Fabricating High Quality Thin Film Under Open-Air Atmospheric Pressure – Physical Chemistry
– Chemical (Reaction) Engineering
– Quantum Physics
– Fluid (Thermo)dynamics
– X-ray
Available
Electronic and Photonic Systems Engineering (Kami campus)
Optical communications Prof. Katsushi IWASHITA Past Doctral Students High Capacity Optical Networks -Fundamental knowledge on analogue circuit,
-optical/electrical devices and signal processing Ability of communication and writing in English
Available after October 2019 enrollment
Plasma Electronics, Plasma Science and Engineering, Gas Discharges, Plasma Processing, Nanotechnology, and Nano-material Prof. Akimitsu HATTA Past Doctral Students Production and Control of Reactive Plasmas for Processing of Advanced Materials -physics, chemistry, electromagnetics, electronics and electrical engineering,
-basic knowledge of principles of gas discharge and plasma science, vacuum system and engineering, some experience in plasma production and diagnosis,
-basic knowledge of material science and the skills to operate material analyzers such as SEM, TEM, EDS, XRD, Raman, FT-IR, XPS, etc
Available after April 2018 enrollment
Analog Mixed-Signal Circuit Design Prof. Masayoshi TACHIBANA Past Doctral Students Built-In-Self-Test Systems for Analog-Mixed Signal System LSI -Analog circuit design (Deep Sub-micron MOS)
-Logic circuit design (Verilog, VHDL)
Available after October 2018 enrollment
Upper Atmospheric Science and Space Engineering Prof. Masa-yuki YAMAMOTO Development of A New Thermospheric Neutral Atmosphere Sounding Technique and Study on Upper Atmospheric Science -Dynamics,
-Electromagnetics,
-Geophysics,
-Electronics,
-Software technique,
Available
Nanomaterials and Technology, Semiconductor, Photonic and Electoric and Electronic Devices Prof. Chaoyang LI Development of metal-oxide nanostructures for application in optoelectronic devices – Study or research background in material science (particularly oxide-metal semiconductor material), optoelectronics, physics, and chemical physics.
– Experience in the fabrication and evaluation of nano-scale materials.
– Good English conversation and academic writing skills.
Available
Computer Science and Engineering Assoc. Prof. Yukinobu HOSHINO Development the Pattern Classification Hardware System Based on Artificial Intelligence and Image Processing Technique -Deep knowledge in image processing, image feature descriptors
-Deep understanding in machine learning,
-boosting, decision tree algorithms, etc
-C++, OpenCV, FPGA programming languages
-Understanding in human emotion and sense
-Computer vision, image processing
-Modeling data by machine learning and reasoning
Available after April 2018 enrollment
Research and Development of an Optimization System Based on Evolutionary Computation Techniques -Terminal operation of Linux OS
-Discrete mathematics, Finite mathematics, Statistics
-C and C++ languages for computer programming
Physics of optoelectronic materials Assoc. Prof. Hisao MAKINO Control and Characterization of Surface and Interface in Functional Oxide Thin Films -Characterization of inorganic materials,
-Thin film growth,
-Solid state physics
Available
Material Science, Thin Film Engineering Assoc. Prof. Hiroshi FURUTA Growth Control of Carbon Nanotube Forest for Electronic and Photonic Devices -Thin Film Engineering,
-Material Science,
-Electromagnetics
Available
Optical wavefront control
Optical measurement
Quantum measurement
Quantum optics
Assoc. Prof. Hirokazu KOBAYASHI Experimental Study of Quantum Measurement Utilizing Optical Vortex -Undergraduate level mathematics (calculus and linear algebra)
-Quantum physics
-Geometric optics, wave optics, polarization optics
Available
Computer architecture and VLSI design, Reconfigurable architecture and its CAD Assoc. Prof. Yukio MITSUYAMA Highly Flexible Integrated System and its Development Platform -Computer architecture and FPGA architecture
-HDL design and FPGA implementation
-C and/or C++ language for computer programming
Available
Information Systems Engineering (Kami campus)
Computer architecture and LSI design Prof. Makoto IWATA Past Doctral Students Multicore System-on-Chip Based on Low-Power Self-Timed Pipeline -Computer science and engineering,
-LSI design skills,
-Embedded software programming skill
Available
Frontier of User Interface Research Prof. Xiangshi REN Past Doctral Students Development and Generation of Next Generation User Interfaces The applicant must have an outstanding track record in Computer Science, information Technology and/or HCI. The applicant should demonstrate outstanding academic performance (e.g. good programming skills, strong knowledge of math and statistics, interaction technologies e.g. Microsoft Kinect, eye tracking system, smartphones, etc.), research ability, communication and interpersonal skills, and demonstrated ability to work as part of a team as well as independently in the Ren Lab. The applicant must have strong ability in the English language (Japanese is a plus, but not essential). Available
Human Computer Interaction User Interface Design for the Ageing Population Outstanding track record in Computer Science, information technology and/or HCI. Outstanding academic performance (e.g., good programming skills, strong knowledge of mathematics and statistics, experience with interaction technologies e.g. eye tracking systems, smartphones and motion tracking systems), research ability, good communication and interpersonal skills
Human-Computer Interaction Designing and Developing Air-based Interactions – Work independently as well as in an international team
– Strong knowledge of mathematics and statistics.
– Strong software development skills.
– Strong communication ability and interpersonal skills.
– Strong ability in English Language (spoken and written).
– Experience with prototyping technologies such as Arduino, 3D printer, basic electronic circuit.
Human-Engaged Computing Human-Engaged Computing – Strong background in HCI, Computer Science, Design, Psychology or Neuroscience
– Strong software development skills
– Strong communication ability and interpersonal skills
– Strong verbal and written English skills
– Ability to meet tight work deadlines
– Ability to work independently as well as in an international team
Vision Psychophysics, Vision Science and Color Vision Prof. Keizo SHINOMORI Past Doctral Students Human color and visual information processing investigated by psychophysical approaches and development of applications with computational model simulation – Some background in vision, brain and /or psychological research is strongly preferred.
– Ability to adapt quickly to new research areas.
– High motivation to conduct foundation research on human factors.
– Ability to communicate effectively in English, including writing research papers in English.
– Ability to collect, analyze and report to English research publications.
– Programming skill (MATLAB), and strong ability in mathematics are preferred.
Available (in priority to the applicants for the Brain Information Processing Research Project)
Non-invasive Brain Research, Vision Science, Color Vision Brain information processing investigated by non-invasive brain measurement and psychophysical approaches, and development of brain function models – Experience of measurement by EEG and fMRI is preferred.
– Some background in vision, brain and/or psychological research is strongly preferred.
– Ability to adapt quickly to new research areas.
– High motivation to conduct basic research on human factors.
– Ability to communicate effectively in English, including writing research papers in English.
– Ability to collect and analyze data and report to English research publications.
– Programming skill (MATLAB), and strong ability in mathematics are preferred.
Cognitive neuroscience, Functional brain imaging Prof. Kiyoshi NAKAHARA Functional Imaging of the Brain Network Activity Supporting Visual Recognition and Memory -Good communication and writing skills in English.
-Strong research background in neuroscience, or related areas.
-Familiarity with Matlab, statistical methods and programming skills is a plus.
Available after April 2018 enrollment
Signal Processing, Information Distribution, New Generation Network (Future Internet) Prof. Masahiro FUKUMOTO Past Doctral Students Signal Processing for Virtualization Technology Environments – Algebra, Linear algebra
– Information theory
– Programming (C language, etc.)
– IP network
Closed
Wireless Communications and Networking Prof. Masanori HAMAMURA Signal Design and Network Architecture for Wireless Communications -Communication systems, information theory, signal processing, statistics, etc.
-Programming skill (MATLAB, C)
-Experience of writing at least one technical paper in English as primary author
Available
Human 3D Visual Perception Assoc. Prof. Hiroaki SHIGEMASU Past Doctral Students Human 3D Visual Perception -Programming (Matlab, C/C++, R)
-Statistical data analysis
-Excellent writing skills
Available after October 2019 enrollment
Structured Parallel Programming Assoc. Prof. Kiminori MATSUZAKI Theory, Implementation, and Applications for Structured Parallel Programming -Superior skills in programming (C, C++, Java, etc.) and problem solving with algorithms.
-Mathematics, especially algebra and statistics.
-Experience in functional programming (Haskell, ML, Scheme, etc.) and parallel programming (OpenMP, MPI, CUDA, MapReduce, TBB, Cilk) are desirable.
Available after October 2017 enrollment
Pattern recognition and machine learning for brain decoding and neuroscience. Assoc. Prof. Shinichi YOSHIDA Past Doctral Students Fundamental Theory of Brain Decoding and its Applications to Non-verbal Information Retrieval -Mathematical theories related to machine learning and computational intelligence, e.g., kernel trick for support vector machine (SVM), regression (SVR), and clustering (SVC). Linear algebra for singular value decomposition (SVD) and probability,  statistics for Bayesian inference and particle filter (sequential Monte Carlo filter or extended Karman filter) are also required.
-Programming skill to implement above algorithm using C/C++/Matlab. Programming skills using MPI (Message Passing Interface) on Linux clusters may highly improve result of research.
-Ability to communicate and discuss in English.
Not available
Systems neuroscience, Brain imaging, Motor control Assoc. Prof. Hiroshi KADOTA real-time fMRI neurofeedback training for motor control – Background in neuroscience and/or motor control research
– Proficiency in Matlab programming, and statistical methods
– Ability to communicate through spoken and written English
Available
Image Processing and Understanding Assoc. Prof. Toru KURIHARA Image processing and pattern recognition using complex valued images – Mathematics, especially algebra and statistics
– Image Processing, Machine Vision, Signal Processing
– Programming skill (C/C++/Cuda)
– Ability to communicate and discuss in English
Available
Infrastructure Systems Engineering (Kami campus)
Seismic Engineering of RC Structure, Structural Engineering of RC Building Disaster Mitigation Prof. Yoshiro KAI Past Doctral Students An Advanced Design Method for Large RC Structures Focused on Dynamic Response Characteristics -Dynamics of Structures,
-Computer Programing,
-CUDA, C++
Closed
Concrete engineering, civil engineering Prof. Masahiro OUCHI Past Doctral Students Construction, Maintenance and Management of Concrete Structures, Especially Using Self-Compacting Concrete -Fundamentals of concrete engineering,
-soil mechanics,
-structural mechanics and chemistry
Available after April 2018 enrollment
Remote Sensing Prof. Masataka TAKAGI Past Doctral Students Slope Failure Monitoring by Using Remote Sensing -Digital Photogrammetry
-Geo Science
-Geographic Information Science
-Computer Science
Not available
Building environmental engineering
Energy conservation
Assoc. Prof. Masaki TAJIMA Development of methods to evaluate the indoor environment and energy conservation of dwellings -Building/housing environmental engineering, or public health
-Building/housing equipment
-Numerical calculation of heating & cooling load, fluid analysis, and/or energy consumption.
Available
Economics and Management (Eikokuji campus)
Environmental & Infrastructure Management Prof. Tsunemi WATANABE Past Doctral Students Multi-party Risk and Uncertainty Management Process (MRUMP) for Local Environmental Management -Strong motivation to do research on human being and society
-High communication skill
-Basic Knowledge on Environmental Systems Engineering
-Basic Knowledge on Project Management
Available after October 2018 enrollment
New Public Management Hydrology Economics (Input Output Table) Psychology and Regression Analysis Prof. Seigo NASU Past Doctral Students Climate Change Simulation and Regional Adaptation Policy – Basic knowledge of civil engineering, especially hydrology and water resource management
– Computational programming knowledge and skill
– Basic psychological knowledge
– Experience in water resource management research
Available
Economics (Input Output Table) Psychology and Regression Analysis Science of Management A Trans-Disciplinary Approach to Regional Planning Simulation Using Renewable Energy Clusters – Basic knowledge of civil engineering and economics
– Computational programming knowledge and skill
– Basic psychology knowledge
– Research experience in policy making
Game Theory and Experimental Economics Prof. Yoshio KAMIJO Game Theoretic and Experimental Investigations of Institutions – masters level in economics including microeconomics, econometrics, statistics and mathematics
– basic game theory
– basic experimental and/or behavioral economics
Available
Agriculture, natural resource management and environmental economics Prof. Koji KOTANI Public perception, adaptation and pro-social behavior toward climatic change and related natural disasters under deep uncertainty – some training in calculus, probability and statistics
– intermediate microeconomics
– strong intellectual interest in one of the following fields: agriculture, natural
resource management and environmental economics
Available after April 2018 enrollment

لینک خبر

منبع: Kochi University of Technology

اخبار مرتبط : 

آموزش نوشتن توصیه نامه علمی برای پذیرش داخل و خارج از کشور – قسمت اول

توصیه نامه دکتری نمونه توصیه نامه استاد Recommandation letter – قسمت دوم

اداره گذرنامه / مدارک لازم جهت صدور گذرنامه

پسا دکتری ایمونولوژی بورس دانشگاه اسلو نروژ – ۱۵ سپتامبر

پسا دکتری اسپانیا آزمایشگاه BIOMECHANICS OF MORPHOGENESIS – تاریخ ۱۵ سپتامبر

پسا دکتری روانشناسی بورس دانشگاه اسلو نروژ – ۱۶ اکتبر

بورسیه تحصیلی کانادا ۴ بورس دانشگاه Quest – تاریخ ۱۵ سپتامبر

بورسیه تحصیلی آکوستیک دکتری بورس دانشگاه اسلو نروژ – ۱۹ سپتامبر

فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشگاه قم

بورسیه تحصیلی دانمارک بورس دکتری Microbiome , Antimicrobial Resistance and Surveillance – تاریخ ۱۴ سپتامبر

پسا دکتری انگلستان در زمینه DNA REPAIR MECHANISMS AND HUMAN DISEASE – تاریخ ۱۲ سپتامبر

پسا دکتری فلوشیپ دکتری استرالیا ۷۰ فرصت تحقیقاتی دانشگاه Monash – تاریخ ۳۱ دسامبر

بورسیه تحصیلی انگلستان چندین بورس دانشگاه Strathclyde – فعلا باز است

بورسیه تحصیلی استرالیا بورس دانشگاه Australian National University – فعلا باز است

بورسیه تحصیلی موسسه تحقیقاتی سرطان انگلستان بورس دکتری – ۱۲ سپتامبر

بورسیه تحصیلی آلمان DAAD – تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷

بورس دانشگاه منچستر متروپولیتان بورسیه تحصیلی انگلستان – ۱۱ سپتامبر

فرصت مطالعاتی آلمان دانشجویان دکتری

بورسیه تحصیلی انگلستان ۶ بورس دانشگاه UWE Bristol – تاریخ ۳۱ اکتبر

بورسیه تحصیلی کانادا بورس دکتری Québec – تاریخ ۱ نوامبر

فلوشیپ جنگلداری آمریکا The World Forest Institute International Fellowship – تاریخ ۳۰ نوامبر

پسا دکتری پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

بورسیه تحصیلی نروژ دکتری بورس دانشگاه Oslo – تاریخ ۱۵ سپتامبر

بورسیه تحصیلی بلغارستان Centre for Advanced Study Sofia – تاریخ ۱ اکتبر

بورسیه تحصیلی انگلستان بورس دانشگاه Liverpool Hope – تاریخ ۲۸ اکتبر

گرنت پژوهشی سوئیس IRP Research Grant – هر سال

بورسیه تحصیلی دکتری ارشد بورس دانشگاه Edith Cowan استرالیا – ۲۸ اکتبر

بورسیه تحصیلی استرالیا بورس دانشگاه Queensland – تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۷

بورسیه تحصیلی انگلستان بورس دانشگاه Greenwich دکتری ارشد – ۱۴ سپتامبر

فلوشیپ آلمان شرکت Beiersdorf – هنوز باز است

دامپزشکی زیست فسیل شناسی پسا دکتری کارآموزی دکتری دانشگاه زوریخ سوئیس – ۱۵ سپتامبر

پسا دکتری پرتغال دانشگاه Nova University of Lisbon گرنت پژوهشی – ۱۵ سپتامبر

پسادکتری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

فلوشیپ آمریکا The Historic New Orleans Collection’s Williams Research Center – تاریخ ۱ نوامبر

فلوشیپ هیات علمی دکتری ارشد آکادمی علوم چین – هر سال

بورسیه تحصیلی بورس دانشگاه Bournemouth انگلستان – ۱۸ نوامبر

بورس دکتری آلمان Dresden Leibniz Graduate School – تاریخ ۱۵ سپتامبر

فرصت مطالعاتی دکتری ارشد مهندسی آمریکا – ۱۵ اکتبر

پسا دکتری ایتالیا Max Weber Fellowships – تاریخ ۲۵ اکتبر

بورس دکتری دانشگاه Western استرالیا بورسیه تحصیلی – ۳۱ اکتبر

بورس دکتری مرکز تحقیقات سرطان آلمان بورسیه تحصیلی – هر سال

بورس استرالیا دانشگاه Queensland بورسیه تحصیلی دکتری ارشد کارشناسی – ۱ دسامبر

بورس دانشگاه لوزان سوئیس بورسیه تحصیلی ارشد – ۱۵ دسامبر

بورس YAMAHA آلمان – ۳۰ نوامبر

بورس تایلند Chulabhorn Graduate Institute بورسیه تحصیلی – ۳۰ نوامبر

بورس دانشگاه BPP انگلستان بورسیه تحصیلی – ۱ فوریه ۲۰۱۷

بورس دانشگاه اراسموس هلند ۴ بورسیه تحصیلی متفاوت – فعلا باز است

بورس ارشد دانشگاه Leiden هلند بورسیه تحصیلی – ۱ فوریه ۲۰۱۷

کارآموزی سازمان ملل  Internship Program United Nations – هر سال

بورس دانشگاه Bolton انگلستان بورسیه تحصیلی ارشد – ۲۸ فوریه ۲۰۱۷

بورس ماکس پلانک آلمان بورسیه تحصیلی دکتری Max Planck – فعلا باز است

بورس دانشگاه Bonn آلمان بورسیه تحصیلی دکتری ارشد Mathematics – تاریخ ۱۵ می ۲۰۱۷

بورس MBA انگلستان بورسیه تحصیلی – ۳۱ اکتبر

بورس دکتری سنگاپور بورسیه تحصیلی – ۱ ژانویه ۲۰۱۷

بورس دانشگاه Edinburgh انگلستان ۱۰ بورسیه تحصیلی – فعلا باز است

بورس دانشگاه Westminster انگلستان بورسیه تحصیلی – ۱۴ اکتبر

بورس نفرولوژی International Society of Nephrology – تاریخ ۱ اکتبر

پسا دکتری اتریش Postdoctoral Research at IIASA – تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۷

بورس دانشگاه گریفیت استرالیا بورسیه تحصیلی -۳۰ نوامبر

پسا دکتری دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا بورسیه تحصیلی – ۱۵ اکتبر

بورس دانشگاه Waikato نیوزیلند بورسیه تحصیلی دکتری ۳۰ آپریل ۲۰۱۷

بورس دانشگاه Swinburne استرالیا بورسیه تحصیلی دکتری ارشد – ۳۱ اکتبر

بورس دانشگاه بولتون انگلستان بورسیه تحصیلی مقطع ارشد و کارشناسی – تا ۲۰۱۸

بورس دانشگاه کره جنوبی بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی – ۱ دسامبر

بورسیه تحصیلی دکتری ارشد کارشناسی انگلیس بورس دانشگاه منچستر متروپولیتان – ۳۱ اکتبر

پسا دکتری دانشگاه حکیم سبزواری – ۳۰ مهر

موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور فهرست فروردین ۹۵

پروژه های تحقیقاتی مگاساینس پسا دکتری

بورسیه

پسا دکتری

دکتری

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه به منوی لینک های ویژه ، پست اپلای ، ادامه تحصیل خارج از کشور – رزومه – بورس – توصیه نامه – نحوه گرفتن پذیرش و موارد مهم دیگر که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir