۱۰:۳۵ دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » پایان نامه » گرنت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 94-93

Rightman.ir

گرنت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 94-93

گرنت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 94-93 – با توجه به رسالت دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای بهبود کیفیت و کمیت محصولات پژوهشی ، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه هر سال به منظور حمایت و تشویق پژوهشگران گرامی، گرنت هایی به شرح زیر اعطا می نماید.

بر اساس مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  14/ 05/ 93 در ارتباط با گرنت های پژوهشی و تفویض اختیار به مدیریت امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران ، این دستورالعمل تدوین شده و از تاریخ 01/ 07/ 93 به بعد قابل اجراست. هرگونه دستورالعمل در ارتباط با گرنت های پژوهشی تا قبل از این تاریخ کان لم یکن تلقی شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

انواع گرنت پژوهشی :

–   گرنت اولین پروپوزال ارسالی

–   گرنت اولین مقاله چاپ شده در نمایه های ISI یا  Pubmed

–    گرنت طرح مرور نظام مند

–    گرنت شش مقاله در یکسال

–    گرنت انتشار مقاله در مجلات سرآمد

–    گرنت بخش پژوهشی جشنواره ابن سینا

گرنت اولین پروپوزال ارسالی :  

–    این گرنت مختص اعضای محترم هیات علمی دانشگاه است.

–    این گرنت به عضو هیات علمی که تاکنون هیچ قرارداد طرح پژوهشی (چه در دوران قبل یا بعد از هیات علمی شدن) در دانشگاه منعقد نکرده و برای اولین بار است که یک طرح پژوهشی ارائه می دهد ، تعلق می گیرد.

–    سقف مبلغ این گرنت در سال 94-93 ، 80 میلیون ریال است.

–    مجری می تواند در سقف مبلغ تعیین شده یک طرح را در پژوهشیار به عنوان گرنت اولین پروپوزال ارسالی ثبت نماید و از طریق صورتجلسه شورای پژوهشی یا نامه معاونت پژوهشی (با صلاحدید دانشکده/مرکز) محل خدمت یا مرکز هدف با ذکر کد طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی شود.

گرنت اولین مقاله چاپ شده در نمایه های ISI یا  Pubmed :

–    این گرنت مختص اعضای محترم هیات علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است.

–    مقاله مورد نظر باید اولین مقاله شخص به عنوان نویسنده اول یا مسئول باشد و از سال 2013 به بعد به چاپ رسیده باشد.

–    سقف مبلغ این گرنت در سال 94-93 ، 80 میلیون ریال است.

–    مجری می تواند در سقف مبلغ تعیین شده، یک یا چند طرح را همزمان در پژوهشیار به عنوان گرنت اولین مقاله ثبت نماید و از طریق نامه معاونت پژوهشی محل خدمت یا مرکز هدف با ذکر کد طرح به همراه تصویر صفحه اول مقاله به معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی شود.

گرنت طرح مرور نظام مند :  

–    این گرنت مختص آن دسته از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه است که حداقل یک طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با انتشار نتایج در یکی از نمایه های ISI یا Medline داشته اند و قصد انجام یک طرح مرور نظام مند را دارند.

–    سقف مبلغ این گرنت در سال 94-93 ، 60 میلیون ریال است.

–    هر مجری همزمان حداکثر دو گرنت طرح مرور نظام مند در حال اجرا می تواند داشته باشد.

–   پذیرش گرنت جدید منوط به انتشار نتیجه طرح های قبلی در یکی از مجلات نمایه شده در ISI یا Medline یا

Cochrane  می باشد.

–    مجری می تواند در سقف مبلغ تعیین شده طرح خود را در پژوهشیار بعنوان گرنت مرور نظام مند ثبت نماید و از طریق نامه معاونت پژوهشی محل خدمت یا مرکز هدف با ذکر کد طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی شود.

گرنت شش مقاله در یکسال :  

–    این گرنت مختص آن دسته از اعضای محترم هیات علمی و پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه است که حداقل شش مقاله نمایه شده در ISI یا Pubmed در طول یکسال داشته باشند و حداقل در دو عدد از این مقالات باید نویسنده اول یا مسئول باشند.

–   نحوه محاسبه امتیاز هر مقاله :  A*B*[1.1+(0.3*IF)]

A  = ضریب تاثیر نوع نویسنده : نویسنده دوم به بعد برابر با 0/3 و نویسنده اول و مسئول برابر با 1

B =  ضریب تاثیر نوع مقاله : مقالات Original-Review برابر با 1 و مقالات  Short communication – Brief report برابر با 0/5 و مقالات Case report-Research letter-Image برابر با 0/3 و مقالات Letter to editor برابر با 0/25

IF =  ضریب تاثیر مجله در ISI – ملاک IF مجله لیست مورد تایید معاونت پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

–    امتیاز مقالات بعنوان نویسنده اول یا مسئول حداقل 2/2 باید باشد.

–    نحوه محاسبه مبلغ گرنت : (جمع امتیاز مقالات)* پنج میلیون ریال

–    هر مجری می تواند فقط یکبار تقاضای محاسبه امتیازات سال مربوطه را داشته باشد. برای این منظور باید فرم محاسبه امتیازات مقاله توسط مجری تکمیل شده و پس از تایید معاونت پژوهشی محل خدمت یا مرکز هدف به همراه صفحه اول مقالات به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود.

–    پس از محاسبه امتیاز و تعیین مبلغ گرنت ، مجری می تواند حداکثر تا یکسال بعد در سقف مبلغ تعیین شده یک یا چند طرح را در پژوهشیار بعنوان گرنت شش مقاله ثبت نماید یا اعتبار آنرا به طرح های دیگر خود منتقل نماید. اگر در طول این مدت در این باره اقدامی صورت نپذیرد اعتبار گرنت از بین خواهد رفت.

–    در سال 93 محاسبه گرنت شش مقاله سال 2013 تا پایان بهمن ماه 93 امکان پذیر خواهد بود و پس از آن محاسبه گرنت شش مقاله سال 2014 تا پایان بهمن ماه 94 انجام خواهد شد.

گرنت انتشار مقاله در مجلات سرآمد :

–    به منظور حمایت و تشویق پژوهشگران به انتشار مقاله در مجلات معتبر و پر بازدید با هدف ارتقا کیفیت مقالات و افزایش تعداد استنادات، این گرنت به نویسنده اول و مسئول مقالات مروری و اصیل پژوهشی چاپ شده در مجلات اعلامی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تعلق می گیرد.

–    سقف مبلغ این گرنت بسته به رتبه مجله بر اساس شاخص SNIP 2013 مندرج در سایت  Journal Metrics Scopus به نشانی http://www.journalmetrics.com/values.php  به شرح زیر است :

ردیف

رتبه بندی مجلات بر اساس شاخص  SNIP 2013

مبلغ گرنت

1

دو درصد اول کل گروه های علمی

250 میلیون ریال

2

یک درصد اول گروه health science که در دو درصد اول کل قرار نمی گیرند.

200 میلیون ریال

3

یک درصد دوم گروه  health science

150 میلیون ریال

–    لیست این مجلات از قسمت اطلاع رسانی سامانه پژوهشیار قابل دسترس است.

–    نویسنده اول یا مسئول مقاله باید آدرس صحیح وابستگی به دانشگاه را داشته باشد و عضو هیات علمی یا پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه باشد.

–    اگر فقط یکی از نویسندگان اول یا مسئول آدرس صحیح دانشگاه را داشته باشد مبلغ گرنت فقط به ایشان تعلق می گیرد.

–    اگر هر دو نویسنده اول و مسئول آدرس صحیح دانشگاه را داشته باشند و هر دو عضو هیات علمی یا پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه باشند به مبلغ گرنت 50 میلیون ریال اضافه شده و با نسبت مساوی (یا نسبت تعیین شده در توافق کتبی هر دو نویسنده) به ایشان تعلق می گیرد.

–    اگر هر دو نویسنده اول و مسئول آدرس صحیح دانشگاه را داشته باشند ولی یکی از آنان عضو هیات علمی یا پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه نباشند مبلغ گرنت بطور کامل به نویسنده دیگر تعلق خواهد گرفت.

–    این گرنت به مقالاتی که از سال 2014 به بعد چاپ شده اند تعلق می گیرد.

–    مدت زمان استفاده از این گرنت و ثبت طرح / طرح های تحقیقاتی مرتبط در پژوهشیار حداکثر یکسال پس از تاریخ چاپ مقاله خواهد بود و در صورتی که در این مدت درخواست و اقدامی صورت نپذیرد اعتبار این گرنت از بین خواهد رفت.

–    امکان انتقال اعتبار این گرنت به طرح های دیگر مجری وجود ندارد.

–    لیست مجلات اعلام شده در سال 93 برای مقالات با چاپ 2014 و 9 ماهه اول 2015 معتبر خواهد بود و پس از آن مجددا مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

گرنت بخش پژوهشی جشنواره ابن سینا :

–    این گرنت فقط مختص برگزیدگان بخش پژوهشی جشنواره ابن سینا است.

–    مبلغ این گرنت با توجه به اعتبار تعیین شده در جشنواره ابن سینا و سال مورد نظر مشخص می شود که در سال 92 هشتاد میلیون ریال بوده است.

–    مجری می تواند در سقف مبلغ تعیین شده، یک یا چند طرح را همزمان در پژوهشیار به عنوان گرنت جشنواره ابن سینا ثبت و درخواست خود را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه نماید.

–    مجری حداکثر تا سه سال بعد از جشنواره می تواند از این گرنت استفاده نماید یا اعتبار آن را به طرح های دیگر خود منتقل نماید. پس از این مدت پذیرش گرنت منوط به موافقت معاونت پژوهشی خواهد بود و امکان انتقال اعتبار گرنت به طرح های دیگر هم وجود نخواهد داشت.

تذکر: برگزیدگان بخش آموزشی جشنواره ابن سینا جهت استفاده از گرنت مورد نظر باید طرح خود را به مرکز توسعه آموزش دانشگاه EDC ارائه و از آن طریق اقدام نمایند.

دستورالعمل گرنت هاي پژوهشي دانشگاه در سال 94-93

فرم و شرايط گرنت شش مقاله سال 2013

ليست IF مجلات مورد استفاده براي گرنت 6 مقاله2013

ليست مجلات مربوط به گرنت انتشار مقاله در مجلات سرآمد (Pdf)

ليست مجلات مربوط به گرنت انتشار مقاله در مجلات سرآمد (Excel)

لینک خبر 

منبع: مدیریت امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir