۶:۲۶ جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » گوناگون » برترین وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی ایران

Rightman.ir

برترین وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی ایران

برترین وب سایت های دانشگاه های پزشکی ایران

نتایج جدیدترین نظام رتبه بندی وب سایت دانشگاه های دنیا منتشر شده است و ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی با ارتقا رتبه در جایگاه جهانی قرار گرفتند.

نتایج جدیدترین نظام رتبه بندی وب سایت دانشگاههای دنیا منتشر شده است . این نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه‌بندی وبومتریکس  Webometrics در ژانویه سال ۲۰۱۷ و مقایسه آن با جولای ۲۰۱۶ میلادی را نشان می دهد.

بر اساس اعلام مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت از میان ۴۹ دانشگاه علوم پزشکی، ۴۰ دانشگاه با ارتقاء رتبه و ۹ دانشگاه با پس رفت رتبه مواجه شده اند.

همچنین چهار دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیراز، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه های ­۴۲۱، ­۶۸۱، ۷۶۰ و ۹۳۲ در رتبه های زیر هزار این نظام رتبه بندی قرار گرفتند.

(علامت ¯ کنار رتبه نشانه پس رفت رتبه دانشگاه نسبت به دوره قبل است)

جدول رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه‌بندی وبومتریکس

رتبه کشوری

نام دانشگاه علوم پزشکی

رتبه جهانی ژانویه ۲۰۱۷

رتبه جهانی جولای ۲۰۱۶

تفاوت رتبه ژانویه ۲۰۱۷ از جولای ۲۰۱۶

درصد رشد رتبه ژانویه ۲۰۱۷ از جولای ۲۰۱۶

۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۲۱

¯۴۲۷

۶

۴/۱

۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۶۸۱

¯۱۰۸۷

۴۰۶

۴/۳۷

۳

*دانشگاه تربیت مدرس

¯۷۶۰

¯۷۱۶

۴۴-

۱/۶-

۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

¯۹۳۲

۹۰۱

۳۱-

۴/۳-

۵

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۱۹۱

¯۱۳۰۰

۱۰۹

۴/۸

۶

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۲۷۶

۱۳۵۰

۷۴

۵/۵

۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

¯۱۲۹۹

¯۱۲۸۶

۱۳-

۱-

۸

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۸۳۴

۲۱۱۴

۲۸۰

۲/۱۳

۹

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۲۰۴۵

۲۰۷۲

۲۷

۳/۱

۱۰

*دانشگاه شاهد

۲۱۶۰

۲۳۰۶

۱۴۶

۳/۶

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۲۳۱۳

۲۵۲۳

۲۱۰

۳/۸

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۲۳۳۲

¯۲۳۹۳

۶۱

۵/۲

۱۳

دانشگاه علوم پزشکی همدان

۲۳۸۱

۲۵۳۳

۱۵۲

۶

۱۴

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

¯۲۳۸۶

¯۲۳۵۳

۳۳-

۴/۱-

۱۵

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲۴۰۵

۲۵۴۷

۱۴۲

۶/۵

۱۶

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۲۵۵۹­

۵۶۶۱¯

۳۱۰۲

۸/۵۴

۱۷

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

۲۶۳۹

۲۸۵۸

۲۱۹

۷/۷

۱۸

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

¯۲۶۵۰

۲۵۸۲

۶۸-

۶/۲-

۱۹

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

¯۲۷۲۱

¯۲۶۷۹

۴۲-

۶/۱-

۲۰

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۲۷۸۰

۲۸۶۳

۸۳

۹/۲

۲۱

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۲۷۸۷­

۳۹۱۷­

۱۱۳۰

۸/۲۸

ادامه جدول رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه‌بندی وبومتریکس

رتبه کشوری

نام دانشگاه علوم پزشکی

رتبه جهانی ژانویه ۲۰۱۷

رتبه جهانی جولای ۲۰۱۶

تفاوت رتبه ژانویه ۲۰۱۷ از جولای ۲۰۱۶

درصد رشد رتبه ژانویه ۲۰۱۷ از جولای ۲۰۱۶

۲۲

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۲۷۹۰­

۳۲۸۲¯

۴۹۲

۱۵

۲۳

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۲۸۸۷­

۳۶۴۳­

۷۵۶

۸/۲۰

۲۴

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۲۹۳۲­

۳۳۳۱­

۳۹۹

۱۲

۲۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۹۵۲

۳۰۴۹

۹۷

۲/۳

۲۶

دانشگاه علوم پزشکی بابل

۲۹۹۹

۳۰۳۱

۳۲

۱/۱

۲۷

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۳۱۷۲­

۳۳۱۱­

۱۳۹

۲/۴

۲۸

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۳۲۳۷­

۳۲۹۸¯

۶۱

۸/۱

۲۹

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۳۳۲۳­

۳۳۷۵­

۵۲

۵/۱

۳۰

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۳۳۸۷­

۷۴۸۸¯

۴۱۰۱

۸/۵۴

۳۱

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۳۴۷۲­

۷۵۳۲¯

۴۰۶۰

۹/۵۳

۳۲

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۳۵۵۳­

۴۲۲۸­

۶۷۵

۱۶

۳۳

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

۳۶۸۸­

۵۴۸۰¯

۱۷۹۲

۷/۳۲

۳۴

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۴۰۹۲­

۹۷۸۴¯

۵۶۹۲

۲/۵۸

۳۵

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۴۲۲۹­

۸۰۵۶­

۳۸۲۷

۵/۴۷

۳۶

دانشگاه علوم پزشکی قم

۴۲۸۰­

۶۱۰۲¯

۱۸۲۲

۹/۲۹

۳۷

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۴۲۹۴­

۵۴۳۰¯

۱۱۳۶

۹/۲۰

۳۸

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۵۱۷۴­

۶۵۷۴¯

۱۴۰۰

۳/۲۱

۳۹

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۵۴۵۹­

۶۵۸۸­

۱۱۲۹

۱/۱۷

۴۰

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۵۹۴۶­

۷۶۱۸¯

۱۶۷۲

۹/۲۱

۴۱

دانشگاه علوم پزشکی فسا

۶۰۲۰­

۸۰۴۲¯

۲۰۲۲

۱/۲۵

۴۲

دانشگاه علوم پزشکی البرز

۸۳۸۴­

۱۰۶۰۰¯

۲۲۱۶

۹/۲۰

۴۳

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۸۳۹۳¯

۶۸۰۳¯

۱۵۹۰-

۴/۲۳-

۴۴

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

۸۶۸۰¯

۷۶۳۲­

۱۰۴۸-

۷/۱۳-

۴۵

دانشگاه علوم پزشکی زابل

۸۷۳۶­

۱۰۳۶۴­

۱۶۲۸

۷/۱۵

۴۶

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۸۸۴۴­

۱۰۵۱۷¯

۱۶۷۳

۹/۱۵

۴۷

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

۱۰۱۲۳¯

۹۳۲۳¯

۸۰۰-

۶/۸-

۴۸

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

۱۱۳۱۵­

۱۲۵۷۲­

۱۲۵۷

۱۰

۴۹

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

۱۳۱۵۵­

۱۴۶۴۴¯

۱۴۸۹

۲/۱۰

لینک خبر

منبع: خبرگزاری مهر

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir