۱۳:۳۳ جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » journals » لیست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Rightman.ir

لیست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

لیست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در زیر آمده است.

1 :

   روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

نشانی:تهران، خیابان سپهبد قرنی، شماره 173 جدید (قدیم 165)، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، کدپستی: 1584743311
تلفن:  88830666-83843450 (021)
تارگاه: journals.azad.ac.ir/jip

 2 :

   بوطیقا  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تلفن:
تارگاه:

 3 :

   دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

نشانی:حکیمیه، اتوبان بابایی، به طرف شرق، خیابان چمن آرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه کتابداری و اطلاع رسانی
تلفن:  88361702 (021)
تارگاه:

 4 :

   مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

نشانی:تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، حصارک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد
تلفن:  47912403 (021)
تارگاه: jhm.srbiau.ac.ir

 5 :

   مطالعات قرآنی (فدک، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت

نشانی:جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر نشریه
تلفن:  2413511 (0348), 09121876893
تارگاه: qsf.iranjournals.ir

 6 :

   مجله شیمی فیزیک و شیمی نظری  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تلفن:  44865001 (021)
تارگاه: www.jptc.ir

 7 :

   تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن:  44865244 (021)
تارگاه:

 8 :

   فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

نشانی:اصفهان، شهر جدید مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مواد، کدپستی: 8631656451
تلفن:  5452290-3 (0335)
تارگاه: www.ma.majlesi.info

 9 :

   جغرافیای طبیعی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان

نشانی:لارستان، ابتدای بزرگراه دکتر دادمان، مجتمع دانشگاهی کوثر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان
تلفن:  2250884 (0781)
تارگاه:

 10 :

   میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار)  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

نشانی:گرمسار، خیابان انتفاضه، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله
تلفن:  4229706 (0232)
تارگاه: journals.iau-garmsar.ac.ir

11 :

   جامعه شناسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان

نشانی:آشتیان، بلوار امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
تلفن:  7224373 (0862)
تارگاه: www.aiau.ac.ir

 12 :

   سلامت خانواده  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

نشانی:ساری، کیلومتر 7 جاده دریا، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد ساری، دانشکده علوم پزشکی، طبقه 3، حوزه پژوهشی دفتر مجله
تلفن:  2132895 (0151)
تارگاه: www.iausari.ac.ir

 13 :

   پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

نشانی:دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی، کدپستی: 111-86415
تلفن:  2627313 (0322)
تارگاه:

 14 :

   عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان (ادبستان)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

نشانی:همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، کدپستی: 65138
تلفن:  4494152 (0811)
تارگاه: adab.iauh.ac.ir

 15 :

   پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

نشانی:ساوه، میدان فلسطین، دانشگاه آزاده اسلامی، واحد ساوه، دفتر گروه معارف اسلامی، کدپستی: 39187
تلفن:  2241509, 4233306 (0255)
تارگاه: www.iau-saveh.ac.ir

 16 :

   تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

نشانی:آزاد راه تهران ساوه، شهر جدید پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، معاون پژوهشی دفتر مجله
تلفن:  56733062
تارگاه: www.ncmbjpiau.ir

 17 :

   اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد واحد گرگان

نشانی:ایران، گرگان، جاده کمربندی، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، کدپستی: 39975-49147
تلفن:  3332292 (0171)
تارگاه:

 18 :

   مطالعات مدیریت شهری  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، به طرف حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دفتر مجله
تلفن:  44869701-3 (021)
تارگاه:

 19 :

   حفاظت منابع آب و خاک  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی، کدپستی: 1477893855
تلفن:  44865244 (021)
تارگاه: http://wsrcj.srbiau.ac.ir

 20 :

   تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی)  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تلفن:  44865244 (021)
تارگاه: http://jcs.srbiau.ac.ir

21 :

   جغرافیایی سرزمین  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، پونک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تلفن:
تارگاه:

 22 :

   مطالعات میان فرهنگی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

نشانی:تهران، پاسداران، گلستان چهارم، نبش پایدارفرد، پلاک 151، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن:  22545816 (021)
تارگاه: www.mianfarhangi.ir

 23 :

   مواد نوین  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

نشانی:مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله، کدپستی: 73711-13119
تلفن:  3311138-9 (0728)
تارگاه: jnm.miau.ac.ir

 24 :

   مجله بین المللی تحلیل پوششی داده ها  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نشانی:ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ریاضی، واحد علوم و تحقیقات
تلفن:
تارگاه: IJDEA.SRBIAU.AC.IR

 25 :

   جستارهای فلسفی (پژوهش های فلسفی)  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده الهیات و فلسفه، کدپستی: 1477893855
تلفن:  44865232 (021)
تارگاه:

 26 :

   مجله بین المللی ریاضیات صنعتی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
تلفن:  44865030 (021)
تارگاه: IJIM.SRBIAU.AC.IR

 27 :

   مدیریت فرهنگی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، بالاتر از میدان پونک، انتهای بلوار اشرفی اصفهانی به سمت حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله
تلفن:  44869665 (021)
تارگاه: www.maff.ir

 28 :

   رسالت مدیریت دولتی (مدیریت دولتی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی، به طرف حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله مدیریت دولتی
تلفن:  44869701-3 (021)
تارگاه:

 29 :

   اقتصاد کاربردی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، خیابان سیمون بولوار، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکد مدیریت و اقتصاد دفتر، کدپستی: 1477893855
تلفن:  44869665 (021)
تارگاه:

 30 :

   نظام ها و خدمات اطلاعاتی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

نشانی:تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ساختمان علوم انسانی، طبقه ششم، گروه کتابداری و اطلاع رسانی
تلفن:
تارگاه:

 31 :

   علوم و تکنولوژی محیط زیست  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست
تلفن:  44867243 (021)
تارگاه: jest.srbiau.ac.ir

 32 :

   آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

نشانی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تلفن:
تارگاه:

 33 :

   مدیریت بازاریابی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، میدان پونک، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله، کدپستی: 1477893855
تلفن:  44869695 (021)
تارگاه: www.jomm.srbiau.ac.ir

 34 :

   مجله بین المللی خشکبار  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

نشانی:معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
تلفن:  5261034 (0232)
تارگاه: WWW.IJNRS.COM

 35 :

   فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

نشانی:رودهن، دانشگاه آزاد، مجتمع دانشگاهی
تلفن:  76500091 (021)
تارگاه: journals.riau.ac.ir

 36 :

   پژوهش اجتماعی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن- دانشکده علوم اجتماعی

نشانی:رودهن، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی، دفتر فصلنامه پژوهش اجتماعی
تلفن:  76506163 (021)
تارگاه: www.sr-ur.ir

 37 :

   اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

نشانی:تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجله
تلفن:  6374511 (0411)
تارگاه: www.iaut.ac.ir

 38 :

   پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

نشانی:رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله
تلفن:  76504550 (021)
تارگاه: journals.riau.ac.ir

 39 :

   مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

نشانی:تبریز، دروازه تهران، نرسیده به نمایشگاه بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری
تلفن:  3333459 (0411)
تارگاه:

 40 :

   نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

نشانی:رودهن، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان اداری، دفتر فصلنامه
تلفن:  576509818 (021)
تارگاه: journals.riau.ac.ir/journals

 41 :

   مدیریت صنعتی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

نشانی:کردستان، سنندج، شهرک سعدی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، دفتر نشریه، کدپستی: 66179-87811
تلفن:  6626647 (0871)
تارگاه: www.iausdj.ac.ir/im

 42 :

   گیاه پزشکی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

نشانی:شیراز، کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، دانشکده علوم کشاورزی، دفتر فصلنامه
تلفن:  2345321 (0711)
تارگاه: www.ppjiau.com

 43 :

   هویت شهر  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده هنر و معماری
تلفن:  44865011 (021)
تارگاه: www.hoviatshahr.ir

 44 :

   زیست شناسی جانوری  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

نشانی:دامغان، کیلومتر یک جاده چشمه علی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، حوزه معاونت پژوهشی، دفتر فصلنامه
تلفن:  5261034 (0232)
تارگاه: www.ascij.com

 45 :

   مطالعات اقتصادی  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

نشانی:ایران، شیراز، کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا، مجتمع پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، مدیریت دفتر مجله
تلفن:  2342019 (0711)
تارگاه: www.economicstudiesjournal.com

 46 :

   فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

نشانی:ایران، شیراز، کیلومتر جاده شهر جدید صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشکده کشاورز
تلفن:  6410051 (0711)
تارگاه: WWW.POSTHARVESTJOURNAL.IR

 47 :

   پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده اقتصاد و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، طبقه 5، دفتر پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
تلفن:  77637058 (021)
تارگاه: http://faar.iauctb.ac.ir

 48 :

   پژوهشگر (مدیریت)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

نشانی:فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، بخش مدیریت
تلفن:  76448905 (021)
تارگاه: www.iaufb.ac.ir

 49 :

   روشها و مدلهای روان شناختی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

نشانی:مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد مرودشت
تلفن:  3311150 (0728)
تارگاه: http://journals.miau.ac.ir

 50 :

   (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

نشانی:اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر (فرهنگ شهر)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، معاونت پژوهشی
تلفن:  3348318 (0611)
تارگاه: www.psychology.iauahvaz.org

51 :

   مدیریت کسب و کار  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:
تلفن:
تارگاه: bmj.lauctb.ac.ir

 52 :

   آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

نشانی:ایران، تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز ساختمان باشگاه پژوهشگران جوان، دفتر مجله، کدپستی: 5157944533
تلفن:  3322175 (0411)
تارگاه:

 53 :

   جامعه شناسی زنان (زن و جامعه)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

نشانی:مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، کدپستی: 13119-73711
تلفن:  3311150-54 (0728)
تارگاه: journals.miau.ac.ir/jzvj/

 54 :

   جامعه شناسی مطالعات جوانان  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

نشانی:بابل، گرجی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 47135
تلفن:  2415137 (0111)
تارگاه: www.baboliau.ac.ir

 55 :

   زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

نشانی:اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر (فرهنگ شهر)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، معاونت پژوهشی
تلفن:
تارگاه: www.jmb.iauahvaz.org

 56 :

   علوم تکثیر و آبزی پروری  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد واحد بابل

نشانی:ایران، بابل، گرجی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، معاونت پژوهشی، دفتر مجله
تلفن:  2415137 (0111)
تارگاه: journals.baboliau.ac.ir

 57 :

   تحقیقات اقتصاد کشاورزی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

نشانی:مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دفتر نشریه، کدپستی: 13119-73711
تلفن:  3311137 (0728)
تارگاه: journals.miau.ac.ir/jae

 58 :

   برنامه ریزی منطقه ای  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

نشانی:شهرستان مرودشت، کیلومتر 3 جاده مرودشت – تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، دفتر مجله، کدپستی: 13119-73711
تلفن:  3311151-9 (0728)
تارگاه: http://journals.miau.ac.ir

 59 :

   پژوهش و برنامه ریزی شهری  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

نشانی:مرودشت، کیلومتر 3 جاده مرودشت – تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، کدپستی: 13119-73711
تلفن:  3311151 (0728)
تارگاه: http://journals.miau.ac.ir

 60 :

   فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

نشانی:بروجرد، میدان نواب، خیابان یادگار امام، مجتمع دانشگاهی امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، دفتر فصلنامه، 6915136111
تلفن:  3518039 (0662)
تارگاه: www.iaub.ac.ir

61 :

   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

نشانی:مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن:  3338684 (0728)
تارگاه: journals.miau.ac.ir/jedu/

 62 :

   توسعه آبزی پروری (علوم زیستی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

نشانی:ایران، لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 4416939515
تلفن:  2222602 (0141)
تارگاه:

 63 :

   اکوبیولوژی تالاب (تالاب)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

نشانی:اهواز، بلوار گلستان، میدان فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
تلفن:  3348380 (0611)
تارگاه: www.jweb.iauahvaz.org

 64 :

   فیزیولوژی گیاهان زراعی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

نشانی:اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، معاونت پژوهشی
تلفن:  3348380 (0611)
تارگاه:

 65 :

   پاتوبیولوژی مقایسه ای  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تلفن:  44804170 (021)
تارگاه: jcp.srbiau.ac.ir

 66 :

   پژوهش در علوم زراعی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

نشانی:استان آذربایجان غربی، خوی، بلوار ولایت فقیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، دفتر نشریه
تلفن:  2552677 (0461)
تارگاه: www.laukhoy.ac.ir

 67 :

   زن و فرهنگ  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

نشانی:اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، معاونت پژوهشی
تلفن:  3348365-3348318 (0611)
تارگاه: www.iauahvaz.ac.ir

 68 :

   تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

نشانی:گرگان، بلوار شهید کلانتری، خیابان دانشجو، مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی، کدپستی: 49147-39975
تلفن:  33322927 (0171)
تارگاه:

 69 :

   زبان و ادب فارسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

نشانی:سنندج، شهرک صنعتی، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:  6626647 (0871)
تارگاه:

 70 :

   مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تلفن:
تارگاه:

71 :

   پژوهشنامه روابط بین الملل (علوم سیاسی و روابط بین الملل)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

نشانی:ایران، تهران، شهرک قدس، فاز یک، خیابان مهستان، شماره 66، دانشکده علوم سیاسی دفتر پژوهشنامه، کدپستی: 1465834181
تلفن:  88376730 (021)
تارگاه: www.iauctb.org

 72 :

   آفاق حکمت  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:تهران، میدان امام حسین (ع)، خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی، مجتمع دانشگاهی ولی عصر (عج)، دانشکده ادبیات، طبقه 5، دفتر مجله
تلفن:  33788932 (021)
تارگاه:

 73 :

   پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

نشانی:سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر انتشارات و مجلات علمی
تلفن:  3289424 (0871)
تارگاه: www.iausdj.ac.ir/vmj

 74 :

   تحقیقات سیاسی و بین المللی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا

نشانی:شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
تلفن:  3213102 (0321)
تارگاه:

 75 :

   عرفان اسلامی (ادیان و عرفان)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد، واحد زنجان

نشانی:زنجان، خیابان معلم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
تلفن:  33465890 (024)
تارگاه: WWW.journals.iauz.ac.ir

 76 :

   فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

نشانی:ساری، کیلومتر 7 جاده دریا، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم
تلفن:  2133851 (0151)
تارگاه: ictedu.iausari.ac.ir

 77 :

   زمین شناسی ژئوتکنیک (زمین شناسی کاربردی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

نشانی:زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، دفتر فصلنامه، کدپستی: 9816743545
تلفن:  2419426 (0541)
تارگاه: www.geo-tech.ir

 78 :

   اکوسیستم های طبیعی ایران  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور

نشانی:مازندران، نور، جاده چمستان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، دفتر فصلنامه، کدپستی: 38373-46417
تلفن:  6210794 (0122)
تارگاه: www.iaunour.ac.ir

 79 :

   علوم دارویی و سلامت  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی

نشانی:تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان یخچال، پلاک 99، کدپستی: 194193311
تلفن:  22600037 (021)
تارگاه: www.iaups.ac.ir

 80 :

   فضای جغرافیایی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

نشانی:اهر، کیلومتر 2 جاده تبریز، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، دانشکده علوم انسانی دفتر مجله
تلفن:  2237631 (0426)
تارگاه: www.geographic-space.ir

81 :

   مطالعات رسانه ای  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی، شماره یک، طبقه پنجم، دفتر پژوهش
تلفن:  09198655146
تارگاه:

 82 :

   مجله بین المللی مدیریت و توسعه کشاورزی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

نشانی:ایران، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، دانشکده مدیریت کشاورزی
تلفن:
تارگاه: WWW.IJAMAD.COM

 83 :

   دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)

نشانی:اصفهان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)
تلفن:  داخلی 92440 – 5354001 (0311)
تارگاه: www.jsr-p.ir

 84 :

   مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

نشانی:اصفهان، شهرستان دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، کدپستی: 111-86415
تلفن:  2627313 (0322)
تارگاه:

 85 :

   علوم غذایی و تغذیه  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
تلفن:  44865400 (021)
تارگاه: www.jftn.srbiau.ac.ir

 86 :

   پیام باستان شناس  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

نشانی:ابهر، کیلومتر 4 جاده ترانزیت ابهر-خرمدره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله
تلفن:  5272600 (0242)
تارگاه:

 87 :

   ژئوشیمی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

نشانی:کرمان، بزرگراه امام علی (ع)، روبه روی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، شهرک شهید ایرانمنش، خیابان چهارده معصوم، دبیرخانه منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله
تلفن:  3230350, 3230354 (0341)
تارگاه: geochem.iranjournals.ir

 88 :

   مدیریت توسعه و تحول  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

نشانی:قزوین، دانشگاه بلوار نخبگان، کدپستی: 1416-34185
تلفن:  3675787 (0281)
تارگاه: www.jdem.ir

 89 :

   پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران (پژوهش های علوم گیاهی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

نشانی:گرگان، بلوار شهید کلانتری، خیابان دانشجو، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر فصلنامه، کدپستی: 39975-49147
تلفن:  3332292 (0171)
تارگاه: www.gorgan-cpi.ir

 90 :

   مهندسی مکانیک جامدات  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

نشانی:اصفهان، خمینی شهر، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، دانشکده مکانیک، دفتر نشریه
تلفن:  3664117 (0311)
تارگاه: www.jsme.ir

91 :

   مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

نشانی:ایران، تهران، میدان بهمن، اتوبان شهید تند گویان، میثاق جنوبی، خیابان 34، پلاک 2
تلفن:  55545053 (021)
تارگاه: http://journals.azad.ac.ir

 92 :

   مجله کامپیوتر و روباتیک  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

نشانی:ایران، قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تلفن:  33675787 (028)
تارگاه: WWW.GJCR.IR

 93 :

   پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

نشانی:تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از حسینه ارشاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 1051، طبقه پنجم، کدپستی: 1947943513
تلفن:  22265889 (021)
تارگاه: journals.azad.ac.ir/jebr

 94 :

   دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر فصلنامه، کدپستی: 1477893855
تلفن:
تارگاه:

 95 :

   مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

نشانی:ایران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید دائمی، خیابان سازمان آب، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، کدپستی: 16661-14156
تلفن:  88347422 (021)
تارگاه: journals.azad.ac.ir

 96 :

   پژوهشنامه حقوق خصوصی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نشانی:ایران، تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان شفق، پلاک 10، دانشکده حقوق علوم سیاسی و اقتصادی، کدپستی: 53461-14669
تلفن:  88590434 (021)
تارگاه: http://Journals.azad.ac.ir

 97 :

   حسابداری مدیریت  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، میدان پونک، بزرگراه اشرفی اصفهانی شمالی، بلوار سیمون بلوار، میدان دانشگاه واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، کدپستی: 1477893855
تلفن:  44869667 (021)
تارگاه:

 98 :

   تحقیق در علوم دندانپزشکی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی

نشانی:تهران، خیابان پاسداران، نیستان دهم، پلاک 4، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی
تلفن:  22763449 (021)
تارگاه: www.jrds.ir

 99 :

   پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

نشانی:بابل، گرجی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل
تلفن:  2415132 (0111)
تارگاه: journals.baboliau.ac.ir

 100 :

   گیاهان زینتی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

نشانی:ایران، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
تلفن:  4224069 (0131)
تارگاه: WWW.JORNAMENTAL.COM

101 :

   دنیای میکروب ها  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

نشانی:جهرم، میدان چمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم
تلفن:  3336703 (0791)
تارگاه: www.jia.ac.ir

 102 :

   پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)

نشانی:اصفهان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)
تلفن:  داخلی 2440 8- 5354001 (0311)
تارگاه: journals.khuisf.ac.ir/jsr-e

 103 :

   رهبری و مدیریت آموزشی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

نشانی:گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
تلفن:  4237722 (0232)
تارگاه: journals.iau-garmsar.ac.ir

 104 :

   مطالعات کمی در مدیریت  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

نشانی:زنجان، کیلومتر 4 جاده ترانزیت ابهر، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان امام علی (ع)، دانشکده علوم انسانی
تلفن:  5226080 (0242)
تارگاه:

 105 :

   علوم رفتاری  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

نشانی:ابهر، کیلومتر 4 جاده ترانزیتی ابهر-خرمدره
تلفن:  5226080 – 5272603 (0242)
تارگاه:

 106 :

   زراعت و اصلاح نباتات ایران  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

نشانی:کرج، مهرشهر، بلوار ارم، بلوار آزادی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
تلفن:  3200220 (0261)
تارگاه: www.kiau.ac.ir

 107 :

   تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

نشانی:لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 4416939515
تلفن:  2229076 (0141)
تارگاه: WWW.JAMLU.IR

 108 :

   تبدیل انرژی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

نشانی:خوزستان، دزفول، کوی آزادگان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، ساختمان دکتر حسابی، طبقه 3، دفتر نشریه
تلفن:  6266517 (0641)
تارگاه:

 109 :

   سیستم های قدرت الکترونیکی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ذزفول

نشانی:ایران، خوزستان، دزفول، کوی آزادگان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، ساختمان دکتر حسابی، طبقه سوم، دفتر نشریه
تلفن:  6262745 (0641)
تارگاه:

 110 :

   تازه های روان شناسی صنعتی/ سازمانی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

نشانی:گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
تلفن:  423772 (0232)
تارگاه: journals.iau-garmsar.ac.ir

111 :

   اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

نشانی:رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان 9، دفتر مجله
تلفن:  76506164 (021)
تارگاه: JOURNAL.RIAU.AC.IR

 112 :

   علوم اجتماعی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

نشانی:خوزستان، شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، کدپستی: 6451741117
تلفن:  32491-4 (0612)
تارگاه:

 113 :

   فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران

نشانی:تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید خاقانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، کدپستی: 19168
تلفن:  22618551 (021)
تارگاه: www.iau-tmuj.ir

 114 :

   تحقیقات حقوقی آزاد  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نشانی:ایران، تهران، خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی، کوچه شهید براتی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، طبقه 5، دفتر فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، کدپستی: 1131854113
تلفن:  66720218 (021)
تارگاه:

 115 :

   ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

نشانی:تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، پلاک 173، طبقه دوم، کد پستی: 1584743311
تلفن:  88830023 (021)
تارگاه: journals.azad.ac.ir/pll

 116 :

   دانش زیستی ایران  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا

نشانی:ورامین، پیشوا، شهرک نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، کدپستی: 74895-33817
تلفن:  2226955 (0292)
تارگاه:

 117 :

   اضاءات نقدیه  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

نشانی:کرج، تقاطع بلوار موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دفتر نشریه
تلفن:
تارگاه: http://roc.kiau.ac.ir

 118 :

   گیاه و زیست بوم  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)

نشانی:تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام (ره)، دانشکده فنی و مهندسی
تلفن:  55229360 (021)
تارگاه:

 119 :

   آبزیان و شیلات  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

نشانی:بندرعباس، بلوار امام خمینی، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، ساختمان پژوهشکده، طبقه سوم، دفتر مجله، کدپستی: 7915893144
تلفن:  6670245 (0761)
تارگاه:

 120 :

   مسکویه  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)

نشانی:شهر ری، میدان صفائیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، دانشکده علوم انسانی، دفتر نشریه
تلفن:  33743012 (021)
تارگاه:

 121 :

   مطالعات توسعه اجتماعی ایران  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تلفن:  44804145 (021)
تارگاه: jisds.srbiau.ac.ir

 122 :

   پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)

نشانی:تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره)، مجتمع دانشگاهی، یادگار امام، حوزه معاونت پژوهشی
تلفن:  55229360 (021)
تارگاه:

 123 :

   نقش مایه  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)

نشانی:اتوبان تهران- قم، قبل از پل هوایی مرقد مطهر امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، مجتمع دانشگاهی یادگار امام، دانشکده آموزش معلمان
تلفن:  55229323
تارگاه:

 124 :

   آمایش محیط  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر

نشانی:ملایر، بالاتر از پارک سیفیه، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر نشریه
تلفن:  2227836 (0851)
تارگاه: Amayesh.com

 125 :

   مهندسی منابع آب  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

نشانی:مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، دفتر مجله مهندسی آب، کدپستی: 13119-73711
تلفن:  3338684-9 (0728)
تارگاه: journals.miau.ac.ir/wej/

 126 :

   علوم سیاسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد واحد کرج

نشانی:دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال
تلفن:  4401781 (0261)
تارگاه:

 127 :

   نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، حوزه معاونت پژوهشی

نشانی:خراسان رضوی، سبزوار، میدان دکتر شریعتی، بلوار پاسداران، ساختمان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه معاونت پژوهشی، کدپستی: 14711-96188
تلفن:  2660889 (0571)
تارگاه: jfst.iaus.ac.ir

 128 :

   پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

نشانی:
تلفن:
تارگاه: journals.khuisf.ac.ir/jsmpf

 129 :

   سلامت و روان شناسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

نشانی:ایران، کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده روان شناسی
تلفن:  34401793 (026)
تارگاه: jhpsy.kiau.ac.ir

 130 :

   مطالعات سیاسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

نشانی:استان گلستان، آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله مطالعات سیاسی، کدپستی: 89985-49617
تلفن:  6734601 (0174)
تارگاه:

131 :

   علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی

نشانی:تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر انتشارات، کدپستی: 14778
تلفن:  44816110 (021)
تارگاه: jsiau.srbiau.ac.ir

 132 :

   دانش و پژوهش علوم دامی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

نشانی:کرجف مهرشهر،بلوار ارم، بلوار آزاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
تلفن:  220-3200218 (0261)
تارگاه:

 133 :

   پژوهش های بالینی دامپزشکی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

نشانی:کرج، رجایی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده دامپزشکی
تلفن:
تارگاه: http://jvcr.kiau.ac.ir

 134 :

   چشم انداز جغرافیایی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

نشانی:رشت، کیلومتر 3 جاده لاکان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، مجتمع امام خمینی (ره)، طبقه سوم، دفتر مجله
تلفن:  داخلی 307 – 4222153 – 4224069131
تارگاه: www.geoland.ir

 135 :

   پژوهش علف های هرز  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

نشانی:کرج، مهرشهر، بلوار ارم، بلوار آزادی، دانکشده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
تلفن:  33200220 (026)
تارگاه: www.kiau.ac.ir

 136 :

   پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

نشانی:تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به ظفر، دفتری شرقی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دبیرخانه نشریه
تلفن:  22222667 (021)
تارگاه:

 137 :

   بهارستان سخن (ادبیات فارسی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی

نشانی:کیلومتر5 جاده خوی، سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن:  2552677 (0461)
تارگاه: www.iaukhoy.ac.ir

 138 :

   مجله بین المللی مهندسی برق هوشمند  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نشانی:
تلفن:  09393139881
تارگاه: IJSEE.IAUCTB.AC.IR

 139 :

   کاربرد شیمی در محیط زیست  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر

نشانی:اهر، کیلومتر 2 جاده تبریز، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، دانشکه علوم پایه، دفتر مجله
تلفن:  2237631 (0426)
تارگاه:

 140 :

   زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

نشانی:لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 4416939515
تلفن:  2222602 (0141)
تارگاه:

141 :

   تحقیقات حشره شناسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

نشانی:اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
تلفن:  3412433 (0861)
تارگاه: www.entomologicalresearch.ir

 142 :

   مدلسازی اقتصادی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

نشانی:فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر نشریه
تلفن:  76448905 (021)
تارگاه: www.iaufb.ac.ir

 143 :

   پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن:  44865244 (021)
تارگاه: www.aeej.ir

 144 :

   پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ساختمان علوم انسانی (1)، دانشکده الهیات و فلسفه
تلفن:  44865154-8 (021)
تارگاه:

 145 :

   داروهای گیاهی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

نشانی:شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، مرکز پژوهش های گیاهان دارویی
تلفن:  3361060 (0381)
تارگاه: www.iaushk.ac.ir

 146 :

   مهندسی سازه های آبی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نشانی:ایران، تهران، بالاتر از میدان پونک، انتهای بلوار اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، واحد علوم و تحقیقات
تلفن:  44868404 (021)
تارگاه:

 147 :

   نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد، واحد شاهرود

نشانی:شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، طبقه پنجم، دفتر نشریه
تلفن:  3390537 (0283)
تارگاه: www.jnmr.ir

 148 :

   پژوهش های علوم و فنون دریایی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

نشانی:تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید فلاحی، پلاک 14، کدپستی: 1987974635
تلفن:  22173060 (021)
تارگاه:

 149 :

   مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت

نشانی:تهران، ابتدای خیابان آزادی، روبروی خیابان دکتر قریب، دانشکده مدیریت، طبقه هشتم، اتاق 804
تلفن:  66919592 (021)
تارگاه:

 150 :

   پژوهشنامه ادیان  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، پونک، حصارک، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی، دانشکده الهیات و فلسفه
تلفن:  44865226 (021)
تارگاه:

 151 :

   خدای نامه  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)

نشانی:ایران، تهران، شهرری، خیابان فدائیان اسلام، پل سیمان، خیابان سرگرد محمدی، میدان صفائیه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد شهر ری
تلفن:  33743012 (021)
تارگاه: khodaynameh.iausr.ac.ir

 152 :

   روانشناسی تربیتی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

نشانی:مازندران، تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، کدپستی: 4680416167
تلفن:  4271510 (0192)
تارگاه: tonekaboniau.ac.ir/psyedu/

 153 :

   ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی

نشانی:تهران، خیابان شریعتی، خیابان ملک، نبش خیابان ترکمنستان، باشگاه پژوهشگران جوان، معاونت پژوهش و فناوری
تلفن:  88409098 (021)
تارگاه: journal.bpj.ir

 154 :

   پژوهشنامه تربیتی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

نشانی:بجنورد، خیابان 17 شهریور، خیابان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد
تلفن:  2296982 (0584) داخلی1069
تارگاه:

 155 :

   مجله کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

نشانی:بوشهر، خیابان شهید مطهری، رویروی آتش نشانی، مرکز رشد علوم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، کدپستی: 7519619555
تلفن:  5552002 (0771)
تارگاه:

 156 :

   تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

نشانی:بوشهر، خیابان ورزش، ساختمان دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، دفتر فصلنامه
تلفن:  5863703 (0771)
تارگاه:

 157 :

   دانش و پژوهش در آموزش زبان انگلیسی  (سالنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

نشانی:اصفهان، خیابان جی شرقی، بلور ارغوانیه، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، ساختمان اداری اندیشه، طبقه سوم، معاونت پژوهش و فناوری
تلفن:  5354033 (0311)
تارگاه: JOURNALS.KHUISF.AC.IR

 158 :

   فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

نشانی:بروجرد، میدان نواب، خیابان یادگار امام، مجتمع دانشگاهی امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، معاونت پژوهشی – دفتر فصلنامه، کدپستی: 6915136111
تلفن:  3518043 – (0662)
تارگاه:

 159 :

   فلسفه و کلام (حکمت و فلسفه)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

نشانی:کرج، رجایی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان ولایت شرقی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دفتر فصلنامه
تلفن:  4418143 (0261)
تارگاه:

 160 :

   فرهنگ ارتباطات  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:تهران، میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان دماوند، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دفتر فصلنامه
تلفن:  33788930 (021)
تارگاه:

 161 :

   پژوهش های مدیریت  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

نشانی:تهران، میدان پونک به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله، کدپستی: 1477893855
تلفن:  44869667 (021)
تارگاه:

 162 :

   مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

نشانی:مشهد، قاسم آباد، بلوار امامیه، امامیه 59، سازمان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دفتر مجله، کدپستی: 9187147578
تلفن:  6220011-14 (0511)
تارگاه: http://js.mshdiau.ac.ir/msj

 163 :

   تحقیقات روانشناختی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:تهران، میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان دماوند، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
تلفن:  33788931 (021)
تارگاه:

 164 :

   جغرافیا  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:تهران، میدان امام حسین، ابتدای خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی، مجتمع دانشگاهی ولی عصر عج، پلاک 4492، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی
تلفن:
تارگاه: gadab.iauctb.ac.ir

 165 :

   مطالعات جامعه شناختی ایران  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:
تلفن:
تارگاه: http://ssi.iauctb.ac.ir

 166 :

   بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:
تلفن:
تارگاه: bamj.iauctb.ac.ir

 167 :

   زیست فناوری میکروبی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

نشانی:تهران، بزرگراه فتح، شهر قدس، بلوار کلهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس
تلفن:  46842930-31 (021)
تارگاه: www.qazad.ir

 168 :

   تاریخ و تمدن اسلامی  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده الهیات و فلسفه، کدپستی: 1477893855
تلفن:  44865135 (021)
تارگاه: www.tpf-iau.com/journal_cat_thumb.php

 169 :

   زن و مطالعات خانواده  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

نشانی:تبریز، کیلومتر 2 جاده تبریز – تهران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ساختمان علامه امینی، طبقه زیرین دفتر مجلات
تلفن:  3322175 (0411)
تارگاه:

 170 :

   مطالعات جامعه شناسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

نشانی:تبریز، کیلومتر 2 جاده تبریز-تهران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ساختمان استاد جعفری، طبقه اول، دفتر مجله
تلفن:  3322175 (0411)
تارگاه: www.iaut.ac.ir

171 :

   یافته های نوین کشاورزی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

نشانی:اراک، کیلومتر3 جاده اراک- خمین، شهرک دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر فصلنامه
تلفن:  4132153 (0861)
تارگاه:

 172 :

   علوم اقتصادی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، کدپستی: 1148963537
تلفن:  77637058 (021)
تارگاه:

 173 :

   زبان شناسی کاربردی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

نشانی:آذربایجان شرقی، تبریز، کیلومتر 2 جاده تهران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ساختمان علامه امینی، دفتر مجله، کدپستی: 5311-51575
تلفن:  5712233 (0411)
تارگاه: www.iaut.ac.ir

 174 :

   بهداشت مواد غذایی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

نشانی:تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی، واحد تبریز، دفتر فصلنامه، کدپستی: 15589
تلفن:  6372274-3396263 (0411)
تارگاه: journal.iaut.ac.ir

 175 :

   نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

نشانی:گرمسار، میدان دانشگاه، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، دفتر فصلنامه
تلفن:  4225009-12 (0232)
تارگاه: journals.iau-garmsar.ac.ir

 176 :

   گستره ریاضی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

نشانی:ایران، شیراز، بلوار دانشجو، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، دفتر مجله گستره ریاضی
تلفن:  2297413 (0711)
تارگاه: www.ijmex.com

 177 :

   لسان صدق  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نشانی:تهران، میدان امام حسین (ع)، خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی، مجتمع دانشگاهی ولی عصر (عج)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه 5، دفتر مجله
تلفن:  33788932 (021)
تارگاه:

 178 :

   تربیت بدنی و علوم ورزشی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

نشانی:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
تلفن:
تارگاه: http://rssq.iauctb.ac.ir

 179 :

   تحقیقات علوم و مهندسی جنگل  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

نشانی:بوشهر، خیابان شهید مطهری، روبروی آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، دفتر مجله، کدپستی: 751961955
تلفن:  5555002 (0771)
تارگاه:

 180 :

   هفت حصار  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

نشانی:همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پرفسور موسیوند، مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی، واحد همدان، دفتر مجله
تلفن:  4494152 (0811)
تارگاه:

181 :

   علوم آبزیان  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

نشانی:بوشهر، خیابان مطهری، روبروی آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، دفتر مجله
تلفن:  5553767 (0771)
تارگاه:

 182 :

   مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، بالاتر از میدان پونک، انتهای بلوار اشرفی اصفهانی به سمت حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی
تلفن:  44869724 (021)
تارگاه:

 183 :

   علوم و مهندسی آب  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

نشانی:اهواز، بلوار پاسداران، سه راه فرودگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دفتر مجله
تلفن:  4490412 (0611)
تارگاه: www.khouzestan.srbiau.ac.ir

 184 :

   زمین  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

نشانی:میدان هروی، خیابان مکران جنوبی، کوچه بوستان دهم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه
تلفن:  22944335
تارگاه:

 185 :

   بصیرت (مدیریت)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق

نشانی:استان مرکزی، نراق، خیابان امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، کد پستی: 58719-37961
تلفن:  4463920 (0866)
تارگاه: www.basirat.iau-naragh.ac.ir

 186 :

   علوم و تحقیقات هوافضا  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، انتهای اشرفی اصفهان، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا
تلفن:  44865121 (021)
تارگاه:

 187 :

   تحقیقات بیماری های گیاهی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

نشانی:مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، دفتر مجله تحقیقات بیماری های گیاهی
تلفن:  3311138 (0728)
تارگاه: journals.miau.ac.ir

 188 :

   تحقیقات علوم آب – Journal of water sciences research  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

نشانی:تهران، خیابان سپهبد قرنی، شماره 173، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، کدپستی: 1584743311
تلفن:  88347422 (021), 88830501 (021)
تارگاه: journals.azad.ac.ir/jwsr

 189 :

   دهخدا  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

نشانی:دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال کرج
تلفن:  34439124 (026)
تارگاه:

 190 :

   علوم ورزش  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

نشانی:کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دفتر مجله
تلفن:  34405368 (026)
تارگاه: http://sportsrc.ir

191 :

   دانشنامه  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن:  44817170-4 (021)
تارگاه:

 192 :

   تاریخ  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات

نشانی:محلات، بلوار آیت اله خامنه ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، کدپستی: 58514-37819
تلفن:  (184) 0866-3221020
تارگاه: iaumahallat.ac.ir

 193 :

   پژوهش های سیاسی و بین المللی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان

نشانی:تاکستان، کیلومتر 5 جاده همدان، نرسیده به سه راهی شامی شاپ، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
تلفن:  5270130 – 5270146 (0282)
تارگاه: www.tiau.ir

 194 :

   علوم و فنون منابع طبیعی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

نشانی:چالوس، خیابان 17شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)، حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر فصلنامه
تلفن:  2220020 (0191)
تارگاه:

 195 :

   اندیشه های ادبی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی اراک

نشانی:اراک، کیلومتر 3 جاده خمین، شهرک دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دفتر فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
تلفن:  (داخلی 2260) 9- 4130763-4132451 (0861)
تارگاه: www.ltiau.ir

 196 :

   کشاورزی پویا  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا

نشانی:ورامین، پیشوا، شهرک نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، کدپستی: 74895-3817
تلفن:  2226955 (0292)
تارگاه:

 197 :

   پژوهش نامه تاریخ  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

نشانی:بجنورد، خیابان 17 شهریور جنوبی، خیابان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، دفتر فصلنامه
تلفن:  2296986-92 (0584)
تارگاه:

 198 :

   مهندسی مکانیک مجلسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

نشانی:اصفهان، شهر جدید مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر فصلنامه- تخصصی مهندسی مکانیک مجلسی، کدپستی: 8631656451
تلفن:  52472218 (031)
تارگاه: www.mjme.ir

 199 :

   پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان

نشانی:اصفهان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه مجله پژوهش در علوم کشاورزی
تلفن:  5354015, 5354038 (0311)
تارگاه: www.jras.ir

 200 :

   یافته های زیست شناسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی اراک

نشانی:اراک، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، مجتمع قائم فراهانی، دفتر مجله
تلفن:  3663041-9 (0861)
تارگاه:

201 :

   فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر

نشانی:ملایر، بالاتر از پارک سیفیه، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر فصلنامه
تلفن:  2227836 (0851)
تارگاه:

 202 :

   پژوهش نامه علوم اجتماعی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

نشانی:گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن:  4225009 (0232) داخلی 12251
تارگاه: journals.iau-garmsar.ac.ir

 203 :

   کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

نشانی:سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی، واحد سمنان، دفتر مجله
تلفن:  3354040 – 3354248 (0231)
تارگاه:

 204 :

   علوم زیستی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

نشانی:لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 4416939515
تلفن:  2222602 (0141)
تارگاه: magazine.iaulahijan.ir

 205 :

   شیلات  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

نشانی:آزادشهر، خیابان شهید رجایی، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله شیلات
تلفن:  6734601 (0174)
تارگاه: iauaz.ac.ir

 206 :

   زمین و منابع  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

نشانی:لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 4416939515
تلفن:  2222602 (0141)
تارگاه: magazine.iaulahijan.ir

 207 :

   زن و بهداشت  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

نشانی:آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، معاونت پژوهشی
تلفن:  5252300 (0182)
تارگاه:

 208 :

   مطالعات ادبیات تطبیقی (ادبیات تطبیقی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت

نشانی:جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر نشریه
تلفن:  2413511 (0348), 09126673036
تارگاه:

 209 :

   علوم کشاورزی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی:تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن:  44804172 (021)
تارگاه:

 210 :

   دراسات الادب المعاصر (التراث الادبی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: جامعه آزاد الاسلامیه فی جیرفت

نشانی:جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر نشریه
تلفن:  09121876893, 09126673036
تارگاه: http://cls.iranjournals.ir/

211 :

   تولید علم  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی

نشانی:تهران، خیابان پاسداران، شماره 254، طبقه پنجم، دفتر گسترش تولید علم
تلفن:  22586210-22550162 (021)
تارگاه: www.sp.rvp.iau.ir

 212 :

   علوم به زراعی گیاهی (پژوهش های کشاورزی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

نشانی:شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، دانشکده کشاورزی، دفتر فصلنامه
تلفن:  6237929 (0612)
تارگاه:

 213 :

   اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

نشانی:تهران، بزرگراه فتح شهرقدس، بلوار شهید کلهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس
تلفن:  46896509 (021)
تارگاه: www.qazad.ir

 214 :

   ادبیات فارسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

نشانی:مشهد مقدس، قاسم آباد، چهارراه امامیه، خیابان شاهد، مجتمع علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دفتر مجله
تلفن:
تارگاه:

 215 :

   فقه و تاریخ تمدن  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

نشانی:مشهد مقدس، قاسم آباد، میدان مادر، مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دفتر فصلنامه
تلفن:  6613189 (0511)
تارگاه:

 216 :

   حسابداری مالی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد واحد مبارکه

نشانی:مبارکه، بلوار معلم، دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 8481914411
تلفن:  5238585 (0335), 5230360 (0335)
تارگاه:

 217 :

   مجله مهندسی صنایع  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

نشانی:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
تلفن:  3675787 (0281)
تارگاه: QJIE.IR

 218 :

   دانش نوین کشاورزی (دانش نوین کشاورزی پایدار)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه

نشانی:میانه، جاده ترانزیت، بلوار شهدای زینبیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان معاونت پژوهشی، دفتر مجله
تلفن:  2220723 (0423)
تارگاه: www.m-iau.ac.ir

 219 :

   مهندسی آب  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

نشانی:خوزستان، شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دانشکده مهندسی علوم آب، دفتر مجله
تلفن:  6235026 (0612)
تارگاه:

 220 :

   پژوهش نامه کشاورزی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان

نشانی:تاکستان، کیلومتر 5 جاده همدان، مجتمع آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، دانشکده کشاورزی، دفتر پژوهشنامه
تلفن:  5270158 (0282)
تارگاه:

221 :

   رسوب و سنگ رسوبی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

نشانی:شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود
تلفن:  3394530 (0273)
تارگاه: www.sedimentology-rock.com

 222 :

   پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

نشانی:شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه اول، دفتر فصلنامه
تلفن:  09136057310
تارگاه: www.iaushk.ac.ir

 223 :

   علوم و تکنولوژی نساجی  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

نشانی:اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی، دفتر فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی
تلفن:  3670016 (0861)
تارگاه: www.tstj.ir

 224 :

   Journal Of Mechanical Research And Application (پژوهش و کاربرد در مکانیک)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

نشانی:تهران، خیابان سپهبد قرنی، شماره 173، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، کدپستی: 158474331
تلفن:  88347422 (021)
تارگاه: journals.azad.ac.ir/jmra

 225 :

   علوم و مهندسی برق  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

نشانی:تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سپهبد قرنی، پلاک 173، ساختمان معاونت پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، کدپستی: 1584743311
تلفن:  88347422
تارگاه: journals.azad.ac.ir/jees

 226 :

   جغرافیا و مطالعات محیطی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

نشانی:اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر مجله
تلفن:  2291110 (0331)
تارگاه: http://journals.iaun.ac.ir

 227 :

   علم مواد (فرآیند متالورژی) (journal of advanced materials and processing)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

نشانی:اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی مواد، دفتر نشریه
تلفن:  2291110 (0331)
تارگاه: www.jmatpro.ir

 228 :

   فرآیندهای نوین ساخت و تولید  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

نشانی:اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی، گروه مکانیک، دفتر مجله
تلفن:  2291110 (0331)
تارگاه: www.apmjournal.com

 229 :

   زبان و ادبیات فارسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا

نشانی:فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، دفتر مجله
تلفن:  3334347 (0731)
تارگاه: iaufasa.ac.ir

 230 :

   فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

نشانی:زنجان، اعتمادیه، خیابان معلم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، معاونت پژوهشی، دفتر نشریه
تلفن:  33465890 (024)
تارگاه: journals.iazu.ac.ir

231 :

   پژوهش های نوین دامپزشکی (پاتوبیولوژی دامپزشکی)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

نشانی:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، دفتر مجله
تلفن:  3361045 (0381)
تارگاه: www.jvmr.iaushk.ac.ir

 232 :

   دانش میکروب شناسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

نشانی:تهران، میدان هروی، مکران جنوبی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
تلفن:  22716582 (021)
تارگاه:

 233 :

   فنی و مهندسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

نشانی:مشهد مقدس، قاسم آباد، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دبیرخانه مجله
تلفن:  6625055 (0511)
تارگاه: www.iaumjournals.com

 234 :

   فیزیک اتمی و مولکولی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

نشانی:تهران، میدان هروی، خیابان مکران جنوبی، بوستان دهم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، کدپستی: 1667934783
تلفن:  22978102 (021)
تارگاه:

 235 :

   زیست شناسی تکوینی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

نشانی:تهران، پاسداران، میدان هروی، مکران جنوبی، خیابان بوستان دهم، دانشکده علوم زیستی، دفتر مجله
تلفن:  22944335 (021)
تارگاه:

 236 :

   مهندسی برق مجلسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

نشانی:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، مجلسی، اصفهان، ایران، کدپستی: 8631656451
تلفن:  (داخلی 333) 5452290-0335
تارگاه: www.mjee.org

 237 :

   اکوفیزیولوژی گیاهی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان

نشانی:استان فارس، ارسنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، دفتر مجله، کدپستی: 168-73761
تلفن:  7523905 (0729)
تارگاه: http//jpec.ir

 238 :

   پژوهش در فناوری برق (الکترونیک و قدرت)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

نشانی:اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده برق، دفتر مجله
تلفن:  2291110 (0331)
تارگاه: www.journaltet.com

 239 :

   علوم دامی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر

نشانی:آذربایجان شرقی، شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، گروه علوم دامی، دفتر فصلنامه
تلفن:  2226554 (0471)
تارگاه: www.iaushab.ac.ir

 240 :

   زیست شناسی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

نشانی:گرمسار، میدان انقلاب، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه معاونت پژوهشی
تلفن:
تارگاه: journals.iau-garmsar.ac.ir

منبع: پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه، به منوی لینک های ویژه ، پست جستجو، انتخاب موضوع و آموزش نوشتن پایان نامه و دیگر موارد مرتبط و همچنین پست وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد ، آدرس، لینک ها، آیین نامه ها و موارد مهم که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir