۴:۲۵ سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » کارشناسی ارشد » دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۳

Rightman.ir

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۳

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ – سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته جهت بهره برداری داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ و سال های بعد در این متن قرار داده شده است.

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد هریک از رشته های امتحانی سال ۱۳۹۳ از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

فایل پی دی اف دفترچه سوالات کنکور فایل اصلی بوده و به همین صورت خام و دست نخورده بدون تبلیغات رایتمن از منبع اصلی سازمان سنجش دریافت شده و لینک دانلود مستقیم آنها در مقابل هر رشته امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ قرار داده شده است.

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود ۱۱۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود ۱۱۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود ۱۱۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان عربی
دانلود ۱۱۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم اقتصادی
دانلود ۱۱۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود ۱۱۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه تاریخ
دانلود ۱۱۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم اجتماعی
دانلود ۱۱۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
۱۱۱۰ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان شناسی
دانلود ۱۱۱۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود ۱۱۱۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود ۱۱۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود ۱۱۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود ۱۱۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود ۱۱۱۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۱۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود ۱۱۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود ۱۱۲۰ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان فرانسه
دانلود ۱۱۲۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان انگلیسی
دانلود ۱۱۲۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان روسی
دانلود ۱۱۲۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود ۱۱۲۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان المانی
دانلود ۱۱۲۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
دانلود دفترچه زبان فرانسه
۱۱۲۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه حقوق
دانلود ۱۱۲۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه ایرانشناسی
دانلود ۱۱۲۹ – سوالات آزمون کارشناسی زبان وادبیات اردو
دانلود ۱۱۳۰ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود ۱۱۳۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مطالعات جهان
دانلود ۱۱۳۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه باستان شناسی
دانلود ۱۱۳۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه روانشناسی
دانلود ۱۱۳۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه حسابداری
دانلود ۱۱۳۷ – سوالات آزمون کارشناسی مطالعات زنان
دانلود ۱۱۳۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود ۱۱۳۹ – سوالات آزمون کارشناسی مددکاری اجتماعی
دانلود ۱۱۴۰ – سوالات آزمون کارشناسی پژوهش علوم اجتماعی
دانلود ۱۱۴۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود ۱۱۵۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود ۱۱۵۴ – سوالات آزمون کارشناسی مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود ۱۱۵۵ – سوالات آزمون کارشناسی اطلاعات استراتژیک
دانلود ۱۱۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی اماد
دانلود ۱۱۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی مدیریت بحران
دانلود ۱۲۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم زمین
دانلود ۱۲۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه شیمی
دانلود ۱۲۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه فوتونیک
دانلود ۱۲۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود ۱۲۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی اماروکاربردها
دانلود ۱۲۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی ریاضیات وکاربردها
دانلود ۱۲۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود ۱۲۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود ۱۲۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود ۱۲۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی محیطزیست دریا
دانلود ۱۲۱۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود ۱۲۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
دانلود ۱۲۱۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود ۱۲۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۵۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی برق
دانلود ۱۲۵۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی نفت
دانلود ۱۲۵۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود ۱۲۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود ۱۲۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی شیمی
دانلود ۱۲۵۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی صنایع
دانلود ۱۲۶۰ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی صنایع
دانلود ۱۲۶۲ – سوالات آزمون کارشناسی مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود ۱۲۶۳ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی نقشه برداری
دانلود ۱۲۶۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی عمران
دانلود ۱۲۶۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه دریانوردی
دانلود ۱۲۶۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۶۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی معدن
دانلود ۱۲۷۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی مواد
دانلود ۱۲۷۳ – سوالات آزمون کارشناسی نانوفناوری -نانومواد
دانلود ۱۲۷۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۷۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود ۱۲۷۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود ۱۲۸۳ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود ۱۲۸۴ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود ۱۲۸۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود ۱۲۸۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود ۱۲۸۷ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود ۱۲۸۸ – سوالات آزمون کارشناسی مدیریت نساجی
دانلود ۱۲۸۹ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود ۱۲۹۰ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود ۱۲۹۲ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود ۱۲۹۳ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود ۱۲۹۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود ۱۳۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود ۱۳۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود ۱۳۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود ۱۳۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود ۱۳۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود ۱۳۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود ۱۳۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود ۱۳۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود ۱۳۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود ۱۳۱۰ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود ۱۳۱۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود ۱۳۱۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود ۱۳۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود ۱۳۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود ۱۳۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود ۱۳۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود ۱۳۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود ۱۳۲۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود ۱۳۲۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود ۱۳۲۳ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود ۱۳۲۴ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود ۱۳۲۵ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود ۱۳۲۶ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود ۱۳۲۷ – سوالات آزمون کارشناسی مدیریت کشاورزی
دانلود ۱۳۲۸ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی فضای سبز
دانلود ۱۳۵۰ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود ۱۳۵۱ – سوالات آزمون کارشناسی طراحی شهری
دانلود ۱۳۵۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه معماری
دانلود ۱۳۵۳ – سوالات آزمون کارشناسی مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود ۱۳۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی نمایش عروسکی
دانلود ۱۳۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود ۱۳۵۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۳۵۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود ۱۳۶۰ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود ۱۳۶۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود ۱۳۶۲ – سوالات آزمون کارشناسی طراحی صنعتی
دانلود ۱۳۶۳ – سوالات آزمون کارشناسی فرش
دانلود ۱۳۶۴ – سوالات آزمون کارشناسی طراحی پارچه ولباس
دانلود ۱۵۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی انگل شناسی دامپزشکی
دانلود ۱۵۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود ۱۵۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی بافت شناسی دامپزشکی
دانلود ۱۵۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود ۱۵۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود ۱۵۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود ۱۵۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی بهداشت ابزیان
دانلود ۱۵۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی بیوشیمی بالینی
دانلود سوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸ – عصر پنجشنبه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

برای ذخیره لینک این خبر برای دسترسی همیشگی به آن، مطالعه این آموزش به شما توصیه می شود.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دسترسی به سوالات و کلید سوالات سایر سال ها و مقاطع تحصیلی ، به پست سوالات و کلید سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir