۱۹:۵۷ سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » کارشناسی ارشد » دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۳
terastandard.com
terapaper.com
docman.ir
docman.ir

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۳

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ – سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته جهت بهره برداری داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ و سال های بعد در این متن قرار داده شده است.

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد هریک از رشته های امتحانی سال ۱۳۹۳ از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

فایل پی دی اف دفترچه سوالات کنکور فایل اصلی بوده و به همین صورت خام و دست نخورده بدون تبلیغات رایتمن از منبع اصلی سازمان سنجش دریافت شده و لینک دانلود مستقیم آنها در مقابل هر رشته امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ قرار داده شده است.

لینک دانلود دفترچهکد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود۱۱۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود۱۱۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود۱۱۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان عربی
دانلود۱۱۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم اقتصادی
دانلود۱۱۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود۱۱۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه تاریخ
دانلود۱۱۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم اجتماعی
دانلود۱۱۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
۱۱۱۰ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان شناسی
دانلود۱۱۱۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود۱۱۱۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود۱۱۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود۱۱۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود۱۱۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود۱۱۱۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۱۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود۱۱۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود۱۱۲۰ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان فرانسه
دانلود۱۱۲۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان انگلیسی
دانلود۱۱۲۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان روسی
دانلود۱۱۲۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود۱۱۲۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زبان المانی
دانلود۱۱۲۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
دانلود دفترچه زبان فرانسه
۱۱۲۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه حقوق
دانلود۱۱۲۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه ایرانشناسی
دانلود۱۱۲۹ – سوالات آزمون کارشناسی زبان وادبیات اردو
دانلود۱۱۳۰ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود۱۱۳۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مطالعات جهان
دانلود۱۱۳۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه باستان شناسی
دانلود۱۱۳۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه روانشناسی
دانلود۱۱۳۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه حسابداری
دانلود۱۱۳۷ – سوالات آزمون کارشناسی مطالعات زنان
دانلود۱۱۳۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود۱۱۳۹ – سوالات آزمون کارشناسی مددکاری اجتماعی
دانلود۱۱۴۰ – سوالات آزمون کارشناسی پژوهش علوم اجتماعی
دانلود۱۱۴۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود۱۱۵۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود۱۱۵۴ – سوالات آزمون کارشناسی مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود۱۱۵۵ – سوالات آزمون کارشناسی اطلاعات استراتژیک
دانلود۱۱۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی اماد
دانلود۱۱۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی مدیریت بحران
دانلود۱۲۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم زمین
دانلود۱۲۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه شیمی
دانلود۱۲۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه فوتونیک
دانلود۱۲۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود۱۲۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی اماروکاربردها
دانلود۱۲۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی ریاضیات وکاربردها
دانلود۱۲۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود۱۲۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود۱۲۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود۱۲۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی محیطزیست دریا
دانلود۱۲۱۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود۱۲۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
دانلود۱۲۱۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود۱۲۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۵۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی برق
دانلود۱۲۵۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی نفت
دانلود۱۲۵۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود۱۲۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود۱۲۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی شیمی
دانلود۱۲۵۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی صنایع
دانلود۱۲۶۰ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی صنایع
دانلود۱۲۶۲ – سوالات آزمون کارشناسی مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود۱۲۶۳ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی نقشه برداری
دانلود۱۲۶۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی عمران
دانلود۱۲۶۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه دریانوردی
دانلود۱۲۶۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۶۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی معدن
دانلود۱۲۷۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی مواد
دانلود۱۲۷۳ – سوالات آزمون کارشناسی نانوفناوری -نانومواد
دانلود۱۲۷۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۷۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود۱۲۷۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود۱۲۸۳ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود۱۲۸۴ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود۱۲۸۵ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود۱۲۸۶ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود۱۲۸۷ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود۱۲۸۸ – سوالات آزمون کارشناسی مدیریت نساجی
دانلود۱۲۸۹ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود۱۲۹۰ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود۱۲۹۲ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود۱۲۹۳ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود۱۲۹۴ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود۱۳۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود۱۳۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود۱۳۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود۱۳۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود۱۳۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود۱۳۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود۱۳۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود۱۳۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود۱۳۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود۱۳۱۰ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود۱۳۱۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود۱۳۱۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود۱۳۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود۱۳۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود۱۳۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود۱۳۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود۱۳۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود۱۳۲۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود۱۳۲۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود۱۳۲۳ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود۱۳۲۴ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود۱۳۲۵ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود۱۳۲۶ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود۱۳۲۷ – سوالات آزمون کارشناسی مدیریت کشاورزی
دانلود۱۳۲۸ – سوالات آزمون کارشناسی مهندسی فضای سبز
دانلود۱۳۵۰ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود۱۳۵۱ – سوالات آزمون کارشناسی طراحی شهری
دانلود۱۳۵۲ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه معماری
دانلود۱۳۵۳ – سوالات آزمون کارشناسی مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود۱۳۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی نمایش عروسکی
دانلود۱۳۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود۱۳۵۸ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۳۵۹ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود۱۳۶۰ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود۱۳۶۱ – سوالات آزمون کارشناسی مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود۱۳۶۲ – سوالات آزمون کارشناسی طراحی صنعتی
دانلود۱۳۶۳ – سوالات آزمون کارشناسی فرش
دانلود۱۳۶۴ – سوالات آزمون کارشناسی طراحی پارچه ولباس
دانلود۱۵۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی انگل شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی بافت شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود۱۵۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی بهداشت ابزیان
دانلود۱۵۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی بیوشیمی بالینی
دانلودسوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸ – عصر پنجشنبه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

برای ذخیره لینک این خبر برای دسترسی همیشگی به آن، مطالعه این آموزش به شما توصیه می شود.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دسترسی به سوالات و کلید سوالات سایر سال ها و مقاطع تحصیلی ، به پست سوالات و کلید سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir