۱۴:۱۷ دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » دکتری » دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳
terastandard.com
terapaper.com
docman.ir
docman.ir

دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳

دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری ، به اطلاع می رساند دفترچه سوالات آزمون دکتری سال ۹۳ هر یک از رشته های امتحانی از طریق لینک های زیر قابل دانلود است:

فایل پی دی اف دفترچه سوالات فایل اصلی بوده و به همین صورت خام و دست نخورده بدون تبلیغات رایتمن از منبع اصلی سازمان سنجش دریافت شده و لینک دانلود مستقیم آنها در مقابل هر رشته امتحانی کنکور دکتری قرار داده شده است.

 

 لینک دانلود دفترچهکد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره ۱)
دانلود۲۱۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی /۱
دانلود۲۱۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی /۲
دانلود۲۱۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی /۳
دانلود۲۱۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی /۴
دانلود۲۱۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی /۵
دانلود۲۱۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم اقتصادی
دانلود۲۱۰۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تاریخی /۱
دانلود۲۱۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تاریخی /۲
دانلود۲۱۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تاریخی /۳
دانلود۲۱۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم اجتماعی /۱
دانلود۲۱۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم اجتماعی /۲
دانلود۲۱۱۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حقوق عمومی
دانلود۲۱۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود۲۱۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حقوق بین الملل عمومی
دانلود۲۱۱۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود۲۱۱۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم سیاسی
دانلود۲۱۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مدیریت
دانلود۲۱۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حسابداری
دانلود۲۱۲۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود۲۱۲۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه فلسفه
دانلود۲۱۲۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود۲۱۲۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود۲۱۲۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود۲۱۲۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۴
دانلود۲۱۲۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۵
دانلود۲۱۲۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۶
دانلود۲۱۲۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۷
دانلود۲۱۳۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۸
دانلود۲۱۳۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم ارتباطات
دانلود۲۱۳۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ سنجش واندازه گیری
دانلود۲۱۳۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه روان شناسی
دانلود۲۱۳۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه باستان شناسی
دانلود۲۱۳۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳محیط زیست
دانلود۲۱۳۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه کارافرینی
دانلود۲۱۳۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اینده پژوهی
دانلود۲۱۳۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه الهیات /۱
دانلود۲۱۳۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه الهیات /۲
دانلود۲۱۴۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه الهیات /۳
دانلود۲۱۴۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه الهیات /۴
دانلود۲۱۴۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه کلام
دانلود۲۱۴۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فقه شافعی
دانلود۲۱۴۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود۲۱۴۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حقوق نفت وگاز
دانلود۲۱۴۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اقتصاد نفت وگاز
دانلود۲۱۴۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود۲۱۴۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مالی
دانلود۲۱۵۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مطالعات زنان
دانلود۲۱۵۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود۲۱۵۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی /۱
دانلود۲۱۵۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی /۲
دانلود۲۱۵۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی /۳
دانلود۲۱۵۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی /۴
دانلود۲۱۵۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی /۵
دانلود۲۲۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۱
دانلود۲۲۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۲
دانلود۲۲۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۳
دانلود۲۲۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ لوم زمین /۴
دانلود۲۲۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۵
دانلود۲۲۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۶
دانلود۲۲۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۷
دانلود۲۲۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۸
دانلود۲۲۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۹
دانلود۲۲۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیمی /۱
دانلود۲۲۱۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیمی /۲
دانلود۲۲۱۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیمی /۳
دانلود۲۲۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیمی /۴
دانلود۲۲۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیمی /۵
دانلود۲۲۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فیتوشیمی
دانلود۲۲۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ هواشناسی
دانلود۲۲۲۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۱
دانلود۲۲۲۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۲
دانلود۲۲۲۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۳
دانلود۲۲۲۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جانوری /۱
دانلود۲۲۲۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جانوری /۲
دانلود۲۲۲۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جانوری /۳
دانلود۲۲۲۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۴
دانلود۲۲۲۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوشیمی
دانلود۲۲۲۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۵
دانلود۲۲۲۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۶
دانلود۲۲۳۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوفیزیک
دانلود۲۲۳۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست فناوری میکروبی
دانلود۲۲۳۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ امار
دانلود۲۲۳۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه ریاضی /۱
دانلود۲۲۳۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه ریاضی /۲
دانلود۲۲۳۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فیزیک دریا
دانلود۲۲۳۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی دریا
دانلود۲۲۳۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ نانوفیزیک
دانلود۲۲۳۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه فیزیک
دانلود۲۲۳۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فوتونیک
دانلود۲۲۴۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ژئوفیزیک /۱
دانلود۲۲۴۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ژئوفیزیک /۲
دانلود۲۲۴۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ژئوفیزیک /۳
دانلود۲۲۴۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ژئوفیزیک /۴
دانلود۲۲۴۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ نانوشیمی
دانلود۲۲۴۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود۲۲۴۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوانفورماتیک
دانلود۲۲۴۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم کامپیوتر
دانلود۲۲۴۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم شناختی
دانلود۲۳۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۱
دانلود۲۳۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۲
دانلود۲۳۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۳
دانلود۲۳۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۴
دانلود۲۳۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۵
دانلود۲۳۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۶
دانلود۲۳۰۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۱
دانلود۲۳۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۲
دانلود۲۳۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۳
دانلود۲۳۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۴
دانلود۲۳۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۵
دانلود۲۳۱۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۶
دانلود۲۳۱۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۷
دانلود۲۳۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۸
دانلود۲۳۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۹
دانلود۲۳۱۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۱۰
دانلود۲۳۱۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نقشه برداری /۱
دانلود۲۳۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نقشه برداری /۲
دانلود۲۳۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نقشه برداری /۳
دانلود۲۳۲۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نقشه برداری /۴
دانلود۲۳۲۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۱
دانلود۲۳۲۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۲
دانلود۲۳۲۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۳
دانلود۲۳۲۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۴
دانلود۲۳۲۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۵
دانلود۲۳۲۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۶
دانلود۲۳۲۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۷
دانلود۲۳۲۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۸
دانلود۲۳۲۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۹
دانلود۲۳۳۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی دریا
دانلود۲۳۳۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هوا-فضا/۱
دانلود۲۳۳۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هوا-فضا/۲
دانلود۲۳۳۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هوا-فضا/۳
دانلود۲۳۳۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هوا-فضا/۴
دانلود۲۳۳۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی معدن /۱
دانلود۲۳۳۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی معدن /۲
دانلود۲۳۳۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی معدن /۳
دانلود۲۳۳۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی معدن /۴
دانلود۲۳۳۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی پلیمر/۱
دانلود۲۳۴۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی پلیمر/۲
دانلود۲۳۴۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی محیطزیست /۱
دانلود۲۳۴۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی محیطزیست /۲
دانلود۲۳۴۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی محیطزیست /۳
دانلود۲۳۴۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی محیطزیست /۴
دانلود۲۳۴۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی /۱
دانلود۲۳۴۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی /۲
دانلود۲۳۴۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی /۳
دانلود۲۳۵۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی صنایع
دانلود۲۳۵۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نفت -مخازن
دانلود۲۳۵۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر/۱
دانلود۲۳۵۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر/۲
دانلود۲۳۵۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر/۳
دانلود۲۳۵۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی موادومتالورژی
دانلود۲۳۶۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی شیمی /۱
دانلود۲۳۶۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی شیمی /۲
دانلود۲۳۶۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی شیمی /۳
دانلود۲۳۶۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم وفناوری نانو/۱
دانلود۲۳۶۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم وفناوری نانو/۲
دانلود۲۳۶۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای /۱
دانلود۲۳۶۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای /۲
دانلود۲۳۶۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای /۳
دانلود۲۳۶۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای /۴
دانلود۲۳۷۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نساجی /۱
دانلود۲۳۷۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نساجی /۲
دانلود۲۳۷۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود۲۳۷۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود۲۴۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه محیطزیست /۱
دانلود۲۴۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه محیطزیست /۲
دانلود۲۴۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه محیطزیست /۳
دانلود۲۴۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود۲۴۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود۲۴۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۱
دانلود۲۴۰۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۲
دانلود۲۴۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۳
دانلود۲۴۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۴
دانلود۲۴۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود۲۴۱۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم وصنایع غذایی /۱
دانلود۲۴۱۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم وصنایع غذایی /۲
دانلود۲۴۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم وصنایع غذایی /۳
دانلود۲۴۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم وصنایع غذایی /۴
دانلود۲۴۱۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اقتصادکشاورزی
دانلود۲۴۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۱
دانلود۲۴۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۲
دانلود۲۴۲۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک /۱
دانلود۲۴۲۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک /۲
دانلود۲۴۲۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک /۳
دانلود۲۴۲۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک /۴
دانلود۲۴۲۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی /۱
دانلود۲۴۲۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی /۲
دانلود۲۴۲۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی /۳
دانلود۲۴۲۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم ومهندسی اب /۱
دانلود۲۴۲۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم ومهندسی اب /۲
دانلود۲۴۲۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم ومهندسی اب /۳
دانلود۲۴۳۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ هواشناسی کشاورزی
دانلود۲۴۳۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۱
دانلود۲۴۳۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۲
دانلود۲۴۳۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۳
دانلود۲۴۳۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود۲۴۳۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۴
دانلود۲۴۳۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۱
دانلود۲۴۳۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۲
دانلود۲۴۳۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حشره شناسی کشاورزی
دانلود۲۴۴۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیماری شناسی گیاهی
دانلود۲۴۴۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل /۱
دانلود۲۴۴۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل /۳
دانلود۲۴۴۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل /۲
دانلود۲۴۴۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیلات /۱
دانلود۲۴۴۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیلات /۳
دانلود۲۴۴۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیلات /۲
دانلود۲۴۴۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۱
دانلود۲۴۴۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۲
دانلود۲۴۵۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۳
دانلود۲۴۵۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود۲۴۵۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم طیور
دانلود۲۴۵۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۳
دانلود۲۵۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مدیریت پروژه وساخت
دانلود۲۵۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ معماری
دانلود۲۵۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ شهرسازی
دانلود۲۵۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود۲۵۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مرمت /۱
دانلود۲۵۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مرمت /۲
دانلود۲۶۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فیزیک پزشکی
دانلود۲۶۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ امارزیستی
دانلود۲۶۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اموزش بهداشت
دانلود۲۶۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ انگل شناسی پزشکی
دانلود۲۶۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ایمنی شناسی پزشکی
دانلود۲۶۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوشیمی بالینی
دانلود۲۶۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ژنتیک پزشکی
دانلود۲۶۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فیزیولوژی
دانلود۲۶۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ویروس شناسی پزشکی
دانلود۲۶۱۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست فناوری پزشکی
دانلود۲۶۱۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بهداشت حرفه ای
دانلود۲۶۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم تشریحی
دانلود۲۶۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ پرستاری
دانلود۲۶۱۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بهداشت محیط
دانلود۲۶۱۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ باکتری شناسی پزشکی
دانلود۲۶۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود۲۶۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ قارچ شناسی پزشکی
دانلود۲۷۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ جراحی دامپزشکی
دانلود۲۷۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود۲۷۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود۲۷۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود۲۷۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ رادیولوژی دامپزشکی
دانلود۲۷۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود۲۷۰۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ پاتولوژی دامپزشکی
دانلود۲۷۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود۲۷۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوشیمی
دانلود۲۷۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بهداشت ابزیان
دانلود۲۷۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بهداشت موادغذایی
دانلود۲۷۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ انگل شناسی دامپزشکی
دانلود۲۷۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ باکتری شناسی
دانلود۲۷۱۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ویروس شناسی
دانلود۲۷۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ایمنی شناسی
دانلود۲۷۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود۲۷۲۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود۲۷۲۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فیزیولوژی
دانلود۲۷۲۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود۲۷۲۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود۲۸۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زبان وادبیات فارسی
دانلود۲۸۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زبان وادبیات عرب
دانلود۲۸۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زبان فرانسه /۱
دانلود۲۸۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زبان فرانسه /۲
دانلود۲۸۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زبان روسی
دانلود۲۸۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زبان المانی
دانلود۲۸۰۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اموزش زبان انگلیسی
دانلود۲۸۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زبان وادبیات انگلیسی
دانلود۲۸۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ترجمه
دانلود۲۸۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زبان شناسی
دانلود۲۸۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فرهنگ وزبانهای باستانی

 

دفترچه شماره ۲
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی علوم پایه (۱)
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی علوم پایه (۲)
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی علوم پایه (۳)
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی علوم پایه (۴)
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آْزمایشی علوم پزشکی (۱)
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی علوم پزشکی (۲)
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان عربی
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان روسی
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلودسوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰
.
برای ذخیره لینک این خبر برای دسترسی همیشگی به آن، مطالعه این آموزش به شما توصیه می شود.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دسترسی به سوالات و کلید سوالات سایر سال ها و مقاطع تحصیلی ، به پست سوالات و کلید سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir