۲:۴۷ پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » دکتری » دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳

Rightman.ir

دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳

دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری ، به اطلاع می رساند دفترچه سوالات آزمون دکتری سال ۹۳ هر یک از رشته های امتحانی از طریق لینک های زیر قابل دانلود است:

فایل پی دی اف دفترچه سوالات فایل اصلی بوده و به همین صورت خام و دست نخورده بدون تبلیغات رایتمن از منبع اصلی سازمان سنجش دریافت شده و لینک دانلود مستقیم آنها در مقابل هر رشته امتحانی کنکور دکتری قرار داده شده است.

 

 لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره ۱)
دانلود ۲۱۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی /۱
دانلود ۲۱۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی /۲
دانلود ۲۱۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی /۳
دانلود ۲۱۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی /۴
دانلود ۲۱۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جغرافیایی /۵
دانلود ۲۱۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم اقتصادی
دانلود ۲۱۰۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تاریخی /۱
دانلود ۲۱۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تاریخی /۲
دانلود ۲۱۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تاریخی /۳
دانلود ۲۱۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم اجتماعی /۱
دانلود ۲۱۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم اجتماعی /۲
دانلود ۲۱۱۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حقوق عمومی
دانلود ۲۱۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود ۲۱۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حقوق بین الملل عمومی
دانلود ۲۱۱۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود ۲۱۱۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم سیاسی
دانلود ۲۱۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مدیریت
دانلود ۲۱۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حسابداری
دانلود ۲۱۲۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود ۲۱۲۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه فلسفه
دانلود ۲۱۲۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود ۲۱۲۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود ۲۱۲۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود ۲۱۲۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۴
دانلود ۲۱۲۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۵
دانلود ۲۱۲۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۶
دانلود ۲۱۲۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۷
دانلود ۲۱۳۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم تربیتی /۸
دانلود ۲۱۳۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم ارتباطات
دانلود ۲۱۳۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ سنجش واندازه گیری
دانلود ۲۱۳۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه روان شناسی
دانلود ۲۱۳۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه باستان شناسی
دانلود ۲۱۳۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳محیط زیست
دانلود ۲۱۳۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه کارافرینی
دانلود ۲۱۳۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اینده پژوهی
دانلود ۲۱۳۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه الهیات /۱
دانلود ۲۱۳۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه الهیات /۲
دانلود ۲۱۴۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه الهیات /۳
دانلود ۲۱۴۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه الهیات /۴
دانلود ۲۱۴۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه کلام
دانلود ۲۱۴۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فقه شافعی
دانلود ۲۱۴۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود ۲۱۴۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حقوق نفت وگاز
دانلود ۲۱۴۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اقتصاد نفت وگاز
دانلود ۲۱۴۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود ۲۱۴۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مالی
دانلود ۲۱۵۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مطالعات زنان
دانلود ۲۱۵۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود ۲۱۵۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی /۱
دانلود ۲۱۵۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی /۲
دانلود ۲۱۵۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی /۳
دانلود ۲۱۵۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی /۴
دانلود ۲۱۵۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه تربیت بدنی /۵
دانلود ۲۲۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۱
دانلود ۲۲۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۲
دانلود ۲۲۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۳
دانلود ۲۲۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ لوم زمین /۴
دانلود ۲۲۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۵
دانلود ۲۲۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۶
دانلود ۲۲۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۷
دانلود ۲۲۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۸
دانلود ۲۲۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم زمین /۹
دانلود ۲۲۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیمی /۱
دانلود ۲۲۱۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیمی /۲
دانلود ۲۲۱۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیمی /۳
دانلود ۲۲۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیمی /۴
دانلود ۲۲۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیمی /۵
دانلود ۲۲۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فیتوشیمی
دانلود ۲۲۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ هواشناسی
دانلود ۲۲۲۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۱
دانلود ۲۲۲۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۲
دانلود ۲۲۲۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۳
دانلود ۲۲۲۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جانوری /۱
دانلود ۲۲۲۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جانوری /۲
دانلود ۲۲۲۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم جانوری /۳
دانلود ۲۲۲۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۴
دانلود ۲۲۲۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوشیمی
دانلود ۲۲۲۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۵
دانلود ۲۲۲۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی /۶
دانلود ۲۲۳۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوفیزیک
دانلود ۲۲۳۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست فناوری میکروبی
دانلود ۲۲۳۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ امار
دانلود ۲۲۳۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه ریاضی /۱
دانلود ۲۲۳۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه ریاضی /۲
دانلود ۲۲۳۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فیزیک دریا
دانلود ۲۲۳۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست شناسی دریا
دانلود ۲۲۳۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ نانوفیزیک
دانلود ۲۲۳۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه فیزیک
دانلود ۲۲۳۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فوتونیک
دانلود ۲۲۴۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ژئوفیزیک /۱
دانلود ۲۲۴۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ژئوفیزیک /۲
دانلود ۲۲۴۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ژئوفیزیک /۳
دانلود ۲۲۴۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ژئوفیزیک /۴
دانلود ۲۲۴۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ نانوشیمی
دانلود ۲۲۴۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود ۲۲۴۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوانفورماتیک
دانلود ۲۲۴۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم کامپیوتر
دانلود ۲۲۴۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم شناختی
دانلود ۲۳۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۱
دانلود ۲۳۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۲
دانلود ۲۳۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۳
دانلود ۲۳۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۴
دانلود ۲۳۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۵
دانلود ۲۳۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی برق /۶
دانلود ۲۳۰۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۱
دانلود ۲۳۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۲
دانلود ۲۳۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۳
دانلود ۲۳۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۴
دانلود ۲۳۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۵
دانلود ۲۳۱۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۶
دانلود ۲۳۱۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۷
دانلود ۲۳۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۸
دانلود ۲۳۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۹
دانلود ۲۳۱۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی عمران /۱۰
دانلود ۲۳۱۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نقشه برداری /۱
دانلود ۲۳۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نقشه برداری /۲
دانلود ۲۳۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نقشه برداری /۳
دانلود ۲۳۲۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نقشه برداری /۴
دانلود ۲۳۲۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۱
دانلود ۲۳۲۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۲
دانلود ۲۳۲۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۳
دانلود ۲۳۲۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۴
دانلود ۲۳۲۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۵
دانلود ۲۳۲۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۶
دانلود ۲۳۲۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۷
دانلود ۲۳۲۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۸
دانلود ۲۳۲۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک /۹
دانلود ۲۳۳۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی دریا
دانلود ۲۳۳۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هوا-فضا/۱
دانلود ۲۳۳۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هوا-فضا/۲
دانلود ۲۳۳۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هوا-فضا/۳
دانلود ۲۳۳۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هوا-فضا/۴
دانلود ۲۳۳۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی معدن /۱
دانلود ۲۳۳۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی معدن /۲
دانلود ۲۳۳۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی معدن /۳
دانلود ۲۳۳۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی معدن /۴
دانلود ۲۳۳۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی پلیمر/۱
دانلود ۲۳۴۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی پلیمر/۲
دانلود ۲۳۴۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی محیطزیست /۱
دانلود ۲۳۴۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی محیطزیست /۲
دانلود ۲۳۴۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی محیطزیست /۳
دانلود ۲۳۴۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی محیطزیست /۴
دانلود ۲۳۴۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی /۱
دانلود ۲۳۴۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی /۲
دانلود ۲۳۴۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی پزشکی /۳
دانلود ۲۳۵۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی صنایع
دانلود ۲۳۵۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نفت -مخازن
دانلود ۲۳۵۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر/۱
دانلود ۲۳۵۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر/۲
دانلود ۲۳۵۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی کامپیوتر/۳
دانلود ۲۳۵۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی موادومتالورژی
دانلود ۲۳۶۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی شیمی /۱
دانلود ۲۳۶۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی شیمی /۲
دانلود ۲۳۶۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی شیمی /۳
دانلود ۲۳۶۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم وفناوری نانو/۱
دانلود ۲۳۶۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم وفناوری نانو/۲
دانلود ۲۳۶۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای /۱
دانلود ۲۳۶۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای /۲
دانلود ۲۳۶۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای /۳
دانلود ۲۳۶۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی هسته ای /۴
دانلود ۲۳۷۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نساجی /۱
دانلود ۲۳۷۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی نساجی /۲
دانلود ۲۳۷۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود ۲۳۷۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود ۲۴۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه محیطزیست /۱
دانلود ۲۴۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه محیطزیست /۲
دانلود ۲۴۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه محیطزیست /۳
دانلود ۲۴۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود ۲۴۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود ۲۴۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۱
دانلود ۲۴۰۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۲
دانلود ۲۴۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۳
دانلود ۲۴۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۴
دانلود ۲۴۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود ۲۴۱۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم وصنایع غذایی /۱
دانلود ۲۴۱۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم وصنایع غذایی /۲
دانلود ۲۴۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم وصنایع غذایی /۳
دانلود ۲۴۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم وصنایع غذایی /۴
دانلود ۲۴۱۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اقتصادکشاورزی
دانلود ۲۴۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۱
دانلود ۲۴۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۲
دانلود ۲۴۲۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک /۱
دانلود ۲۴۲۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک /۲
دانلود ۲۴۲۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک /۳
دانلود ۲۴۲۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم خاک /۴
دانلود ۲۴۲۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی /۱
دانلود ۲۴۲۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی /۲
دانلود ۲۴۲۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم دامی /۳
دانلود ۲۴۲۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم ومهندسی اب /۱
دانلود ۲۴۲۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم ومهندسی اب /۲
دانلود ۲۴۲۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم ومهندسی اب /۳
دانلود ۲۴۳۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ هواشناسی کشاورزی
دانلود ۲۴۳۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۱
دانلود ۲۴۳۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۲
دانلود ۲۴۳۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۳
دانلود ۲۴۳۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود ۲۴۳۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۴
دانلود ۲۴۳۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۱
دانلود ۲۴۳۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۲
دانلود ۲۴۳۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ حشره شناسی کشاورزی
دانلود ۲۴۴۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیماری شناسی گیاهی
دانلود ۲۴۴۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل /۱
دانلود ۲۴۴۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل /۳
دانلود ۲۴۴۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم جنگل /۲
دانلود ۲۴۴۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیلات /۱
دانلود ۲۴۴۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیلات /۳
دانلود ۲۴۴۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه شیلات /۲
دانلود ۲۴۴۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۱
دانلود ۲۴۴۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۲
دانلود ۲۴۵۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۳
دانلود ۲۴۵۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود ۲۴۵۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه علوم طیور
دانلود ۲۴۵۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۳
دانلود ۲۵۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مدیریت پروژه وساخت
دانلود ۲۵۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ معماری
دانلود ۲۵۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ شهرسازی
دانلود ۲۵۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود ۲۵۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مرمت /۱
دانلود ۲۵۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مرمت /۲
دانلود ۲۶۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فیزیک پزشکی
دانلود ۲۶۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ امارزیستی
دانلود ۲۶۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اموزش بهداشت
دانلود ۲۶۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ انگل شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ایمنی شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوشیمی بالینی
دانلود ۲۶۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ژنتیک پزشکی
دانلود ۲۶۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فیزیولوژی
دانلود ۲۶۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ویروس شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۱۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زیست فناوری پزشکی
دانلود ۲۶۱۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بهداشت حرفه ای
دانلود ۲۶۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ علوم تشریحی
دانلود ۲۶۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ پرستاری
دانلود ۲۶۱۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بهداشت محیط
دانلود ۲۶۱۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ باکتری شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود ۲۶۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ قارچ شناسی پزشکی
دانلود ۲۷۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ جراحی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود ۲۷۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود ۲۷۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود ۲۷۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ رادیولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ پاتولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود ۲۷۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوشیمی
دانلود ۲۷۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بهداشت ابزیان
دانلود ۲۷۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بهداشت موادغذایی
دانلود ۲۷۱۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ انگل شناسی دامپزشکی
دانلود ۲۷۱۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ باکتری شناسی
دانلود ۲۷۱۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ویروس شناسی
دانلود ۲۷۱۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ایمنی شناسی
دانلود ۲۷۱۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود ۲۷۲۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۲۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فیزیولوژی
دانلود ۲۷۲۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود ۲۷۲۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود ۲۸۰۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زبان وادبیات فارسی
دانلود ۲۸۰۲ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زبان وادبیات عرب
دانلود ۲۸۰۳ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زبان فرانسه /۱
دانلود ۲۸۰۴ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زبان فرانسه /۲
دانلود ۲۸۰۵ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زبان روسی
دانلود ۲۸۰۶ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زبان المانی
دانلود ۲۸۰۷ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ اموزش زبان انگلیسی
دانلود ۲۸۰۸ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ۲۸۰۹ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ ترجمه
دانلود ۲۸۱۰ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ مجموعه زبان شناسی
دانلود ۲۸۱۱ – سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ فرهنگ وزبانهای باستانی

 

دفترچه شماره ۲
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی علوم پایه (۱)
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی علوم پایه (۲)
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی علوم پایه (۳)
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی علوم پایه (۴)
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آْزمایشی علوم پزشکی (۱)
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی علوم پزشکی (۲)
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان عربی
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان روسی
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلود سوالات آزمون‌ دکتری ۹۳ گروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰
.
برای ذخیره لینک این خبر برای دسترسی همیشگی به آن، مطالعه این آموزش به شما توصیه می شود.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دسترسی به سوالات و کلید سوالات سایر سال ها و مقاطع تحصیلی ، به پست سوالات و کلید سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir