۱۴:۲۳ دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » دکتری » جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر دکتری سال تحصیلی ۹۶-۹۵
terastandard.com
terapaper.com
docman.ir
docman.ir

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر دکتری سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر دکتری سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه‌های دانشجویان دوره دکتری تخصصی،که در سال‌های مجاز (حداکثر چهارسال و نیم از زمان آغاز دوره) تحصیل می‌کنند، مطابق جدول ۴ به برگزیدگان اعطا می‌شود:

جدول ۴: جایزه‌های دانشجویان دوره دکتری تخصصی

 

نوع جایزهردیفتسهیلاتسقف اعتبارتوضیحات
آموزش۱ـ۱اعتبار آموزش‌یاری۹,۰۰۰,۰۰۰ ریالبه طور ماهانه (به مدت نُه ماه)
۱ـ۲اعتبار توان‌مندی آموزشی۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
پژوهش۲ـ۱اعتبار پژوهش‌یاری۹,۰۰۰,۰۰۰ ریالبه طور ماهانه (به مدت نُه ماه)
۲ـ۲اعتبار ارتباطات علمی۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
۲ـ۳اعتبار اجرای رساله دکتری۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (گروه‌های فنی و علوم پایه)

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایرگروه‌ها)

در سال تحصیلی مشمولیت
۲ـ۴اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالدوبار (در سال مشمولیت)
۲ـ۵مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالیک‌بار (در سال مشمولیت)
۲ـ۶اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (مجرد)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشمولیت)
۲ـ۷مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجیمعادل ریالی ۱۰۰۰ دلار (مجرد)

معادل ریالی ۱۴۰۰ دلار (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشمولیت)
۲ـ۸اعتبار هسته پژوهشی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
۲-۹اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
فنّاوری۳ـ۱اعتبار فن‌یاری۹,۰۰۰,۰۰۰ ریالبه طور ماهانه (به مدت نُه ماه)
۳ـ۲اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
۳ـ۳اعتبار هسته فنّاوری وکارآفرینی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
فرهنگ۴ـ۱راتبه دانشجویی۸۰۰٫۰۰۰  ریال (مجرد)

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال (متأهل)

به طور ماهانه، در ازای ۶ ساعت کار ماهانه (به مدت نُه ماه)
۴ـ۲بیمه اشتغالبر اساس حقوق پایه سازمان تأمین اجتماعیدر مدت برخورداری از اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری/ فرصت مطالعاتی
۴ـ۳بیمه تکمیلیمطابق مقررات بنیادفرد باید دارای بیمه پایه باشد.
۴ـ۴هدیه ازدواج۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالدر سال مشمولیت
۴ـ۵ودیعه اجاره مسکن۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (تهران)

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال مشمولیت و تصفیه حساب در زمان دانش‌آموختگی
۴-۶برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال (داخلی)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (خارجی)

در سال مشمولیت

 

تبصره ۳۰: اعتبار «آموزش‌یاری» شامل کارمزد دستیاری آموزشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره ۳۱: اعتبار «توان‌مندی آموزشی» برای شرکت دانشجو در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبته مالی است.

تبصره ۳۲: اعتبار «پژوهش‌یاری» شامل کارمزد دستیاری پژوهشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره ۳۳: اعتبار «ارتباطات علمی» شامل: «کمک‌هزینه اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی»، «کمک‌هزینه عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی» ، «کمک‌هزینه عضویت در و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی» و «تسهیلات خرید کتاب‌های علمی» است که بر اساس مدارک مثبته مالیِ هر یک قابل تصفیه است.

تبصره ۳۴: اعتبار «اجرای رساله» منوط به تصویب طرح پیشنهادی رساله دکتری تخصصیِ دانشجو در مؤسسه متبوع است که یک‌بار در این مقطع و در سه قسط به وی پرداخت می‌شود.

تبصره ۳۵: اعتبار «شرکت در مجامع علمی داخلی» به منظور شرکت دانشجو در کنفرانس‌ها (همراه با ارائه مقاله) و کارگاه‌های علمی درون کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی اعطا می‌شودکه برای هر دانشجو دوبار در سال و با تأیید استاد راهنما، ارائه‌گواهی نام‌نویسی در مجمع و نیز اسناد مثبته مالی قابل پرداخت است.

تبصره ۳۶: «مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی» به منظور شرکت دانشجو در کنفرانس‌های علمی خارج از کشور (همراه با ارائه مقاله) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی، یک‌بار در سال و بر اساس تأیید استاد راهنما و اسناد مثبته نام‌نویسی در مجمع صادر می‌شود. مجوّز مذکور علاوه برکنفرانس‌های علمی، به منظور شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی خارج ازکشور با دعوت‌نامه مجمع، تأیید استاد راهنما و مؤسسه متبوع نیز صادر می‌گردد.

تبصره ۳۷: اعتبار «اعزام به فرصت‌ مطالعاتی داخلی» به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فنّاورانه کشور است‌که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسه متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداکثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوی مشمول پرداخت می‌شود. در صورت بهره‌مندی از این اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دوره فرصت مطالعاتی از اعتبارات «راتبه دانشجویی»، «آموزش‌یاری» ، «پژوهش‌یاری» یا «فن‌یاری» استفاده‌کند.

تبصره ۳۸: «مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی» به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فنّاورانه خارج ازکشور است که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسه متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداکثر به مدّت شش‌ماه به دانشجوی مشمول پرداخت می‌شود. اولویت نهاد مقصد با مؤسسه‌های معتبر خارجی با رتبه کمتر از ۲۰۰ در رتبه‌بندی‌های معتبر جهانی است. در صورت بهره‌مندی دانشجو از این اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دوره فرصت مطالعاتی از اعتبارات «راتبه دانشجویی»، «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» یا «فن‌یاری» استفاده‌کند.

تبصره ۳۹: پرداخت اضافه مبلغ مربوط به اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی در صورتی ممکن است که همسر دانشجو در سفر او را همراهی‌کند.

تبصره ۴۰: اعتبار «هسته پژوهشی» به منظور تشکیل «گروه پژوهشی دانشجویی» مطابق مقررات مؤسسه به گروهی که دست‌کم یکی از اعضای گروه، دانشجوی مشمول آیین‌نامه باشد، تعلق می‌یابد. این اعتبار پس از دریافت مدارک مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت می‌شود.

تبصره ۴۱: «اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی» به منظور بهره‌مندی دانشجو از امکانات «شبکه آزمایشگاهی فنّاوری‌های راهبردی» اعطا می‌شود. دست‌کم ۶۰ درصد هزینه هر بار بهره‌مندیِ دانشجو از شبکه، تا سقف مذکور در جدول ۴ قابل پرداخت است.

تبصره ۴۲: اعتبار «فن‌یاری» شامل کارمزد دستیاری فنّاورانه دانشجو در شرکت دانش‌بنیان یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد فن‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره ۴۳: اعتبار «توان‌مندی کارآفرینی»، برای شرکت دانشجو در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی کار و کسب، تجاری‌سازی، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینه نوآوری و کارآفرینی است. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبته مالی است.

تبصره ۴۴: اعتبار «هسته فنّاوری وکارآفرینی» به منظور ایجاد شرکتی نوپای دانش‌بنیان (شرکت زایشی از مؤسسه متبوع) است که یکی از اعضای هیئت‌مدیره آن، دانشجوی مشمول آیین‌نامه باشد. این اعتبار پس از دریافت مدارک مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت می‌شود.

تبصره ۴۵: دانشجو مجاز است از بین سه اعتبار «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» و «فن‌یاری» فقط از یکی و از بین دو اعتبار «هسته پژوهشی» و «هسته فنّاوری وکارآفرینی» نیز فقط از یکی بهره‌مند شود.

تبصره ۴۶: در صورت بهره‌مندی دانشجو از اعتبار «آموزش‌یاری» ، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری» یا «فرصت مطالعاتی داخلی یا خارجی»، بیمه اشتغال (بازنشستگی) نیز در مدّت بهره‌مندی دانشجو از این جایزه‌ها به او تعلق می‌یابد. شرط استفاده از این بیمه آن است که دانشجو دارای بیمه دیگری نباشد که از فرایند مزدبگیری ناشی شده باشد. ۷۳ درصد بیمه اشتغال از سوی بنیاد ملّی و ۲۷ درصد آن از محل جایزه اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره ۴۷: «راتبه دانشجویی» شامل کمک‌هزینه معیشتی است که در قبال ماهانه ۶ ساعت کار دانشجویی در مؤسسه متبوع به مدت نُه‌ماه (دو نیم‌سال تحصیلی) به وی تعلق می‌یابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌یاری» ، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری» یا «فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی» باشد این راتبه به او تعلق نمی‌یابد.

تبصره ۴۸: «بیمه تکمیلی» شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی،‌که در تعهد بیمه‌گر پایه نبوده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بیمه به مدت یک‌سال (از زمان مشمولیت دانشجو) به مشمولان جایزه تعلق می‌یابد و برای استفاده از آن دانشجو باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایه باشد. ۷۰ درصد مبلغ حق بیمه تکمیلی از سوی بنیاد ملّی و ۳۰ درصد آن از محل جایزه اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره ۴۹: «هدیه ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنه تشکیل خانواده اعطا می‌شود و منوط به ارائه اسناد مثبته مبنی بر ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست.

تبصره ۵۰: «ودیعه اجاره مسکن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجوییِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالیِ مورد تأیید بنیاد ملّی و صرفاً به دانشجویان متأهل و منوط به ارائه مدارک مربوط به اجاره مسکن، اعطا می‌شود.

تبصره ۵۱: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمرکز از طریق معاونت فرهنگی بنیاد ملّی هزینه می‌شود.

لینک خبر

منبع: بنیاد ملی نخبگان

اخبار مرتبط : 

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر سال تحصیلی ۹۶-۹۵ شیوه نامه اعطا

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر کارشناسی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه، به پست بنیاد ملی نخبگان آیین نامه ها و لینک های مهم در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir